Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Pitanje
Vijećnik: Meliha Salčinović (NAŠA STRANKA)   33. Sjednica, 18.02.2019
Poštovani, Pitanje upućujemo Javnom preduzeću "Grijanje" d.o.o. Zenica, a odnosi se na ispostavljeni račun za mjesec januar tekuće godine u kojem ne stoji stavka "Paušal", a cijena grijanja u konačnici je ostala ista. Postavljamo pitanje da li to znači da je ukinut paušal i za korisnike grijanja i ako je odgovor potvrdan, molimo objašnjenje kako je visina računa ostala ista?
Odgovor:
Stručna služba Gradskog vijeća je predmetno pitanje uputila JP "Grijanje" d.o.o. Zenica: Poštovani, Dana 28.02.2019. godine J.P. "Grijanje" d.o.o. Zenica zaprimilo je Vaš akt broj: 12-49-2790/19-19 od 25.02.2019. godine u kome tražite odgovor J.P. "Grijanje" d.o.o. Zenica vezano za vijećničko pitanje vijećnice Salčinović Melihe, postavljeno na 33. sjednici Gradskog vijeća Zenica, održanoj dana 18.02.2019. godine. Nakon razmatranja navedenog vijećničkog pitanja, JP "Grijanje" d.o.o. Zenica Vam dostavlja odgovor kako slijedi: Grad Zenica i JP "Grijanje" d.o.o. Zenica su, postupajući po nalogu iz Rješenja Konkurencijskog vijeća BiH, uskladili pojedine odredbe iz Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora daljinskim grijanjem Grada Zenica i Uslova za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz vrelovodne mreže i Odluke o cijeni isporučene toplotne energije za grijanje stambenog i poslovnog prostora Grada Zenice, čime je ukinut pravni osnov za fakturisanje paušala fizičkim i pravnim licima koja su privremeno isključena sa mreže daljinskog grijanja od sezone grijanja 2018./2019. godina. Obračun i naplata toplotne energije potrošačima sa stambenim prostorom koji su priključeni na sistem daljinskog grijanja vrši se po cijenama koje utvrđuje Nadzorni odbor uz saglasnost Vijeća Grada Zenice. Trenutno važeće cijene isporučene toplotne energije za stambene prostore u kojima nije ugrađen mjerač toplotne energije (obračun po m2 grijne površine), a koje su u primjeni od 01.07.2011. godine, iznose 2,40 KM/m2 ili 0,07869 KM/m2 dnevno (bez PDV-a) ukoliko se plaćanje vrši za vrijeme isporuke toplotne energije, odnosno 1.20 KM/m2 ili 0,03945 KM/m2 dnevno (bez PDV-a) ukoliko se plaćanje vrši na dvanaest mjeseci. Zaključeno sa mjesecom novembrom 2018. godine, obračun i naplata grijanja za stambene prostore koji su priključeni na sistem daljinskog grijanja u kojima nije ugrađen mjerač toplotne energije (obračun po m2 grijne površine), a koji plaćanje vrše u vrijeme isporuke toplotne energije, vršio se na način da se na računu posebno iskazuje paušal 10% od utvrđene cijene grijanje (2.40 KM/m2) što iznosi 0,24 KM/m2 ili 0,007869 KM/m2 (bez PDV-a) i cijena grijanja 90% od utvrđene cijene grijanja (2,40 KM/m2) što iznosi 2,16 KM/m2 ili 0,070821 KM/m2 dnevno (bez PDV-a). Obračun i naplata grijanja za stambene prostore koji su priključeni na sistem daljinskog grijanja u kojima nije ugrađen mjerač toplotne energije (obračun po m2 grijne površine), a koji plaćanje vrše na dvanaest mjeseci, vršio se na način da se na računu posebno iskazuje paušal 10% od utvrđene cijene grijanja (1,20 KM/m2) što iznosi 0,12 KM/m2 ili 0,003945 KM/m2 dnevno (bez PDV-a) i cijena grijanja 90% od utvrđene cijene grijanja (1.20 KM/m2) što iznosi 1,08 KM/m2 ili 0,035505 KM/m2 dnevno (bez PDV-a) Prema tome, zbir paušala od 0,24 ili 0,12 KM/m2 (10%) i cijene grijanja od 2.16 ili 1,08 KM/m2 (90%) predstavlja ukupnu utvrđenu cijenu grijanja od 2.40 ili 1.20 KM/m2 (100%), što podrazumijeva da paušal koji je prikazivan na računima kod potrošača sa stambenim prostorom koji su priključeni na sistem daljinskog grijanja u kojima nije ugrađen mjerač toplotne energije (obračun po m2 grijne površine), nije nikakav dodatak na utvrđenu cijenu, već je isti sadržan u utvrđenoj cijeni. Važno je napomenuti da Konkurencijsko vijeće BiH u psotupku koji je prethodio donošenju Rješenja kojim je ukinut obračun i naplata paušala korisnicima koji su privremeno isključeni sa mreže daljinskog grijanja, niti u jednom dijelu nije osporilo navedeni način obračuna grijanja, niti je ukinulo paušal za potrošače sa stambenim prostorom koji su priključeni na sistem daljinskog grijanja, obzirom da za takvo nešto nije ni postojao pravni osnov. Prelazak na novi način obračuna i naplate kod korinsika sa stambenim prostorom koji su priključeni na sistem daljinskog grijanja u kojima nije ugrađen mjerač toplotne energije (obračun po m2 grijne površine) izvršen je od decembra 2018. godine na način da se na mjesečnim računima više ne prikazuje posebno paušal 10% i cijena grijanja 90%, već se prikazuje samo utvrđena cijena grijanja u 100% iznosu što podrazumijeva da je mjesečno zaduženje koje plaća potrošač ostalo nepromijenjeno.