Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Elvis Alijagić (SDP)   33. Sjednica, 18.02.2019
U skladu sa članom 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica podnosim inicijativu za rješavanje problema sa kojim se susreću građani MZ "Gornje Crkvice", Crkvice i Staro Radakovom, a tiču se povećanog broja pasa lutalica na ovom području. Iako JP "ALBA" d.o.o. Zenica uklanja pse sa ulica i odvozi u Azil, primjetno je da se u posljednje vrijeme ponovo povećao broj. Ovdje postoji mogućnost da se psi dovoze iz drugih područja i u ranim jutarnjim satima ostavljaju na ulicama. Obrazloženje: Građani MZ Gornje Crkvice, Crkvice i Staro Radakovo obratili su nam se sa zahtjevom za rješavanje problema pasa lutalica na području ove tri MZ. U posljednje vrijeme evidentno je povećanje broja pasa lutalica koji se u velikom broju posebno u jutarnjim satima nalaze na ulicama i svakodnevna su opasnost za djecu koja pješače u školu. Poseban problem, psi lutalice stvaraju i osobama starije životne dobi u svakodnevnoj šetnji, kao i obavljanju redovnih životnih potreba (odlazak u prodavnicu, ambulantu, poštu, banku i dr.).
Odgovor:
Stručna služba Gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila Službi za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove: Poštovani, Kako je, prema članu 6. Ugovora o formiranju, uspostavi i funkcionisanju skloništa za životinje, broj: 03-14-327/17 od 10.01.2017. godine, te Aneksa II Ugovora o formiranju, uspostavi i funkcionisanju skloništa za životinje, broj 02-14-327/17-2 od 11.01.2019. godine, hvatanje napuštenih pasa na području Grada povjereno društvo ALBA Zenica d.o.o. Zenica, Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove je Vašu inicijativu uputila higijenskom servisu pri društvu ALBA Zenica d.o.o. Zenica, uz zahtjev za izmiještanje pasa na predmetnoj lokaciji. Napominjemo činjenicu da je sklonište za životinje, koje u potpunosti funkcioniše u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja, ograničenog kapaciteta, također, obzirom da postoji mogućnost da se psi dovoze iz drugih općina, smatramo da je ovo problem koji se treba sistemski riješiti formiranjem jedinstvenog registra pasa, a za što je zaduženo kantonalno ministarstvo i Ured za veterinarstvo FBiH. Stručna služba Gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila "ALBA ZENICA" d.o.o. Zenica, dosad nije bilo odgovora.