Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Vahid Spahić (SAMOSTALNI VIJEĆNIK)   33. Sjednica, 18.02.2019
Na našoj posljednjoj sjednici, podnio sam Inicijativu Službi za urbanizam, imovinsko-pravne i geodetske poslove, za iznalaženje rješenja i legalizaciju bespravno izgrađenih stambenih objekata u našem gradu, sa posebnim osvrtom na ruralno područje. - Na podnešenu Inicijativu, dobio sam odgovor od resorne službe, koja se poziva na kantonalni zakon, i pitanje kantonalne nadležnosti, te da bi se eventualno ovakva inicijativa mogla uputiti prema pružaocima usluga: Elektrodistribuciji, kao i drugim pružaocima komunalnih usluga, radi davanja mišljenja o postojanju mogućeg rješenja za priključenje navedenih objekata na komunalnu infrastrukturu. -Prihvatam ovo kao korektan odgovor, i tražim od resorne službe da u skaldu sa svojim nadležnostima uputi ovakavu inicijativu prema pružaocima komunalnih usluga u Zenici i kantonalnom resornom ministarstvu. -Napomenut ću , da sam od prošle sjednice, kada sam podnio ovu inicijativu, imao bezbroj poziva od vlasnika bezpravno izgrađenih stambenih objekata, i svi oni traže i zahtjevaju da se iznađe najprihvatljivije riješenje za legalizacije tih objekata, te da im se omogući, uz prihvatljive troškove za naše uslove, priključenje na komunalnu infrastrukturu. -U sklopu ovog pitanja zamolit ću za još jedan odgovor ili informaciju, kako bi razriješili neke dileme, prije svega zbog građana čija se prava uzurpiraju i ugrožavaju. -Svjedočimo da se u našem gradu sve više u sklopu malih prodavnica, čevapdžinic, kafića, slastičarni, na trotoarima ispred nih ,dograđuju i proširuju prostori. -Mene zanima, a takođe i građane, vjerovatno i kolege viječnika, ko je izdao takve dozvole, ko je odgovoran za dogradnju ,i je li to u skladu sa urbanističkim i prostornim planom grada -Te dogradnje su dovele stanovnike zgrada u jedan nepovoljan i nehuman položaj, onemogućeno im je normalno kretanje, kao i prilaz za vozila dostave, vozila vatrogasne i hitne pomoći. -Za ovakve objekte se izdaju rješenja i dozvole za dogradnju, a za izgrađene stambene objekte, na parcelama u privatnom vlasništvu, za objekte koji ne ugrožavaju pravo drugog, nema rješanja. -Ja sam za razvoj grada i nova zapošljavanja, ali ne na ovaj način, ugrožavajući pravo drugih i rušeći opće prihvaćene standarde. -Tražim da nam odmah neko iz resorne službe da odgovor na ovo pitanje, ili vi gospodine gradonačelniče. -I naravno, tražim da nam se da pisani odgovor na postavljeno pitanje, koji će biti na stranici GV, a koji će biti dostupan zainteresiranim građanima. Ova pitanje ću dati u pisanoj i elektronskoj formi
Odgovor:
Stručna služba Gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila Službi za urbanizam: Članom 51. stav (1) Odluke o građevinskom zemljištu općine Zenica ("Službene novine općine Zenica" broj: 4/07, 2/08 - prečišćen tekst, ...1/14 i "Službene novine Grada Zenice" br.2/15, 2/16. 3/17, 2/18) propisano je da mogućnost i uslove proširenja poslovnog prostora na dio javne površine, utvrđuje posebna komisija, koju formira Gradonačelnik. Rješenjem Gradonačelnika broj: 02-23-1787/16 od 16.08.2016. godine formirana je Komisija za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti za proširenje poslovnih prostorija na dijelovima javnih površina. Ako navedena Komisija ocjeni da postoji mogućnost za proširenje poslovnog prostora na javnu površinu, psristupa se izradi urbanističko - tehnički uslovi te se daljna procedura oko dodjele zemljišta provodi putem nadležne Službe za imovinsko - pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, koja Gradskom cijeću dostavlja prijedlog rješenja o pretvaranju javne površine u građevinsko zemljište odnosno proširenje poslovnog prostora na javnu površinu, shodno članu 52. Odluke. U situacijama kada se zauzimanje javne površine traži za potrebe postavljanje ljetne/zimske bašte, odobrenje za korištenje javne površine se izdaje na osnovu urbanističko - tehničkih uslova koji su dati na osnovu izvršenog uvida u Program utvrđivanja lokaicja za privremeno zauzimanje javnih površina na užem gradskom području Grada Zenica za 2019. godine kojim je utvrđen broj kao i detaljan raspored lokacija korištenja javnih površina. U vezi sa dijelom pitanja koji se odnosi na upućivanje inicijative prema pružaocima komunalnih usluga na području Grada Zenica i nadležnom kantonalnom ministarstvu, a u vezi mišljenja o mogućnosti iznalaženja rješenja priključenja bespravno izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturnu mrežu, obavještavamo vas da ova služba za isto nije nadležna.