Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Vahid Spahić (SAMOSTALNI VIJEĆNIK)   33. Sjednica, 18.02.2019
Na zahtjev mještana MZ "Crkvice", upućujem inicijativu, da se izvrši zamjena pokrova na zgradama koje su pokrivene azbestnim pločama (salonitom) i da se na istim izvrši zamjena drugih pokrova koji je u skladu sa evropskim standardima. Zamjenu takve vrste pokrova potrebno je izvršiti zbog starosti, a prvenstveno zbog štetnosti azbestnih materijala na zdravlje ljudi. Obrazloženje: Već od kraja devedesetih godina prošlog stoljeća. u mnogim europskim državama, zabranjena je proizvodnja i promet azbestnih proizvoda, zbog toga što azbest spada u grupu vodećih uzročnika karcinoma. Kakvo je stanje u gradu Zenica? Gotovo sve zgrade u Zeničkom naselju Crkvice i dalje imaju krovove pokrivene kancorogenim azbestom. Nažalost , ništa bolja situacija nije ni u drugim dijelovima našeg Grada, a posebno se ovaj problem odnosi na zgrade koje su rađene do 1975. godine. Tražim od gradske resorne Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove, da rade na iznalaženju rješenja za zamjenu takve vrste pokrova, zbog starosti i dotrajalosti karcinogenog salonita, a posebno zbog štetnosti po zdravlje ljudi koji stanuju u tim zgradama. Stanari ovih stambenih objekata, nisu do sada uklanjali azbestne ploče zbog finansijskih razloga. Riječ je o trošku koji stanari ne mogu iznijeti. Naravno, ovaj se problem ne može riješiti za dan, ali taj projekat mora biti u prioritetu rješavanja gradske resorne Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove u 2019. godini. Tražim od svih relevantnih faktora da se aktivno uključe u rješavanje ovog problema, te da se iznađu sredstva za zamjenu azbestnog pokrova.
Odgovor:
Stručna služba Gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila Javnom preduzeću za prostorno planiranje i uređenje Grada Zenica d.o.o. Zenica: U potpunosti podržavamo inicijativu vijećnika Vahida Spahića da se prioritetno planira i izvrši zamjena pokrova na svim zgradama pokrivenim azbestcementnim pločama zbog štetnosti azbesta na zdravlje ljudi. Azbest je opasan zbog svojeg specifičnog pojavljivanja u obliku vlakana koja se cijepaju u mikrometarske iglice (prosječne veličine, približno 4um), zrakom prodiru u pluća gdje se akumuliraju i imunološki sistem ih nije u stanju uništiti. Sve vrste azbesta spadaju u karcinogene materije razreda 1. Najviše azbesta je u pokrovnim salonitnim pločama, azbestna vlakna nalaze se i na površini ploče, te se neprestano oslobađaju u okolinu. Uz zamjenu pokrova potrebno je planirati i adekvatno odlaganje toksičnog otpada na za to pripremljene deponije uz prethodno rješavanje nedostajućih propisa iz oblasti zaštite okoliša ili pridržavanje direktiva EU o zaštiti i smanjenju zagađenja okoliša azbestom. JP "Zenica" Zenica u okviru svojih djelatnosti vršenja konsalting usluga može se angažovati na: - snimanju postojećeg stanja stambenih zgrada; - izradi tehničke dokumentacije zamjene pokrova sa troškovnicima radova; - izradi elaborata zbrinjavanja otpada; - stručno - tehničkom nadzoru nad izvođenjem radova. S poštovanjem. Stručna služba Gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila Službi za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove: Dostavili ste nam incijativu vijećnika Spahić Vahida, vezano za zamjenu pokrova na zgradama koje su pokrivene azbestnim pločama (salonitom) u MZ "Crkvice". Navodi da je zamjenu potrebno izvršiti zbog starosti pokrova, posebno štetnosti azbestnog materijala za zdravlje građana. Ovim putem Vas informišemo o sljedećem: Prema Zakona o prostornom uređenju i građenju ("Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/14) član 142. (korištenje i održavanje građevine), stav (4) Za građevine sa više vlasnika svi suvlasnici i vlasnici posebnih dijelova građevine snose po principu objektivne odgovornosti solidarno nastalu štetu trećim licima i ne mogu pojedinačno preduzimati zamjene i popravak zajedničkih dijelova i uređaja zgrade suprotno odredbama Zakona o upravljanju i održavanju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada u Zeničko-dobojskom kantonu odnosno Zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (Sl. novine Zeničko - dobojskog kantona br. 4/16). Zakonom o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, navedeni su zajednički dijelovi zgrade, član 4. stav (1) tačka a) konstruktivni elementi zgrade, a član 5. stav (1) konstruktivni elementi zgrade su: a) temelji, b) nosivi zidovi, stubovi i grede, c) međuspratna konstrukcija, d) krovna konstrukcija, e) stepenište, f) vozno okno lifta. Prema gore navedenom krovovi su zajednički dijelovi zgrada i etažni vlasnici ili korisnici imaju pravo korištenja, te pravo i obavezu održavanja i upravljanja srazmjerno veličini prostora koji koristi u zgradi. Ako se troškovi ne mogu pokriti iz sredstava redovnih uplata sredstva se mogu osigurati dodatnim uplatama etažnih vlasnika, iz osiguranja, zaduživanjem ili na drugi način (član 42. Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade). S poštovanjem! Stručna služba Gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila Ministarstvo prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoline ZE - DO kantona: U vezi sa navedenom inicijativom obavještavamo Vas da Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko - dobojskog kantona nije nadležno za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije i sanacije stambenih objekata na području Zeničko - dobojskog kantona, zbog čega u Budžetu Zeničko - dobojskog kantona nisu planirana sredstva za te namjene. U vezi s navedenim okolinskim problemom podsjećamo da je građevinski otpad prema Pravilniku o kategorijama otpada sa listama i Katalogu otpada ("Službene novine Federacije BiH", broj: 09/05) klasificiran kao 17 00 00, a da je građevinski materijal koji sadržai azbest klasificiran kao 17 06, zbog čega će u fazi rušenja i zamjene krovova biti potrebno angažovati operatera koji posjeduje dozvolu za upravljanje otpadom, kojom je između ostalog propisan i način konačnog zbrinjavanja građevinskog materijala koji sadrži azbest.