Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Pitanje
Vijećnik: Fuad Lužić (SDA)   38. sjednica, 04.07.2019
Ko je nadležan za održavanje putne komunikacije od Vranduka-Ponirak-Koprivna te izlazak na M-17? Obrazloženje: Alternativni putevi koji se koriste dok se odvijaju radovi u tunelu Vranduk su sada glavna komunikacija prema gradu i obrnuto. Alternativni put Vranduk-Koprivna je u veoma lošem stanju,ali bi bio prioritet očistiti korov pored putne komunikacije kako bi bila bolja preglednost. Stoga tražim od nadležne službe da pristupi rješavanju ovog problema.
Odgovor:
Stručna služba gradskog vijeća je predmetno pitanje uputila Službi za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove i JP za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o Zenica. Odgovor Službe za ekologiju.komunalne i inspekcijske poslove: "U sklopu Ugovora za izvođenje radova prokresa u putnom pojasu na lokalnim i nekategorisanim putevima na području Grada Zenica br. 02-14-4124-2/19 od 31.05.2019.godine. čiji je izvođač radova "Brković SM" d.o.o. Zavidovići predmetni put nije uvršten u plan prokresa za 2019.godinu. Razlog što dionica puta Vranduk-Koprivna nije ušla u Plan prokresa je taj što je ranijim potpisanim Sporazumom Gradske uprave sa predstavnicima JP Ceste FBiH isti uvršten u tekuće održavanje u sklopu alternativnih pravaca kretanja motrornih vozila prilikom izvođenja radova rekonstrukcije tunela Vranduk II". Također,potrebno je naglasiti da je na koordinacionom satanku održanom početkom mjeseca jula u prostorijama Gradske uprave dogovoreno sa predstavnicima Cesta FBiH da se izvrši asfaltiranje svih deformacija na putnom pravcu M17 -Ponirak-Koprivna-M17,kao i da izvrše prokres na predmetnom putu. Odgovor JP za prostorno planiranje i uređenje Grada Zenica 26.07.2019.godine: Prema nama raspoloživim podacima u sklopu Ugovora za izviđenje radova prokresa u putnom pojasu na lokalnim i nekategorisanim putevima na području Grada Zenica br.02-14-4124-2/19 od 31.05.2019.godine čiji je izviđač radova "Brković d.o.o. Zavidovići predemtni put nije uvršten u plan prokresa za 2019.godinu. Razlog što dionica puta Vranduk-Koprivna nije ušla Plan prokresa u putnom pojasu na lokalnim i nekategorisanim putevima na području Grada Zenica je taj što je ranijim potpisanim Sporazumom Gradske uprave sa predstavnicima JP Ceste FBiH isti uvršten u tekuće, redovno i investiciono održavanje u sklopu alternativnih pravaca kretanja motornih vozila prilikom izvođenja radova rekonstrukcije tunela Vranduk II.