Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Pitanje
Vijećnik: Mensud Keleštura (A-SDA)   38. sjednica, 04.07.2019
Vijećničko pitanje upućujem Službi za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove. Da li će se poduzeti aktivnosti na: -Popravci dijela puta od Zadružnog doma ka Gornjim Vracama? Koji je u dužini od 100 m zbog radova Elektro prenosa i VIK-a gotovo u neupotrebljivom stanju za m/v. -Betoniranje kanala u dužini od 200 m na novoasfaltiranoj dionici.Ukoliko se ne izradi kanal asfalt će uskoro biti potkopan i uništen a što bi izazvalo ogromnu štetu. -Da li će gradska uprava asfaltirati novoizgrađenu dionicu puta u dužini od 400 m a koju su autoceste u potpunosti uvaljale i pripremile za asfaltiranje. Ukoliko se to neuradi ( a investicija nije veća od 50.000KM ) put će poslije nekoliko jačih kiša biti potpuno uništen.
Odgovor:
Stručna služba Gradskog vijeća je predmetno pitanje uputila Službi za ekologiju.komunalne i inspekcijske poslove. Odgovor Službe za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove: 1.Na putnom pravcu od Zadružnog doma prema Gornjoj Vraci vršeni su radovi od strane Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica i Elektrodistribucija Zenica, a izvedeni su bez naše saglasnosti.Nakon završenih radova na tom putnom pravcu obaveza navedenih preduzeća je da isti vrati u prvobitno stanje. Predmetini putni pravac će biti asfaltiran od strane JP Autoceste FBiH (po Sporazumu za sanaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta i gradskih ulica na području Grada Zenice koje koriste prilikom izvođenja radova na autocesti Koridora VC, poddionica Drivuša -Klopče) 2.Kako bi Služba mogla dati adekvatan odgovor u vezi betoniranja kanala u dužini od 200 m neophodno je da nam se da preciznija lokacija. 3.Pomenuta dionica je pod Sporazumom za sanaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta i gradskih ulica na području Grada Zenica koje se koriste prilikom izvođenja radova na autocesti Koridora VC,poddionica Drivuša-Klopče, te je u istom definisano da će biti izvršeno saniranje na nivou makadama, kao i objekti odvodnje koji su uništeni u proteklom periodu.Služba će uvrstiti pomenutu dionicu puta u prijedlog plana investicionog održavanja za 2020.godinu, te dostaviti Gradskom vijeću na usvajanje.