Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Vahid Spahić (SAMOSTALNI VIJEĆNIK)   38. sjednica, 04.07.2019
Inicijativu podnosim u cilju rješavanja nastale štete od poplava koje su prouzrokovale rijeke na području grada Zenice, u periodu od 2014-2019. godine i to: Rijeka Kočeva od izvorišta-Lokvine-Grm-Luka-Čajdraš,do ulijevanja u rijeku Bosnu,i Babina rijeka sa pritokama do korita rijeke Bosne. Obrazloženje inicijative: U dva navrata,Resornoj gradskoj službi i Kantonalnom ministarstvu za vodoprivredu i šumarstvo,upućivao sam Incijativu za rješavanje ovih rijeka,koja sam tada nazvao,ali nažalost i jesu,ekološke bombe za grad i stanovnike u slivu ovih rijeka, sa posebnim akcentom na one koji žive na tim područjima. Odgovor koji sam dobio od resorne gradske službe na postavljenu Incijativu,mogu slobodno reći,bio je površan i neozbiljan, i iz odgovoara se vidi da nije postojala briga za ta područja, niti ozbiljna namjera da se ovi problemi rješavaju.Kantonalno resorno ministarstvo, i Agencija za vodne naknade,nikad se nisu oglasili niti dostavili svoj stav i mišljenje,niti bilo kakav prijedlog u cilju rješavanja nastalih šteta,niti prijedlog preventivog djelovanja u cilju sprečavanja novih šteta koje u kontinuitetu nastaju u navedenom području. Spomenute rijeke nanose štetu našim građanima,sa nesagledivim posljedicama,a mi i dalje ne reagujemo,osim što to medijski propratimo kao ekskluzivu, u periodima vremenskih nepogoda i polava na to području. Poseban slučaj je rijeka Kočeva,koja na prostoru MZ Grm-Luke,napravi ogromnu štetu i devastaciju na porodičnim kućama i pratećim objektima,tako da neka domaćinstva ne mogu više živjeti u svoji kućama,tačnije prisliljeni su živjeti u kućama u kojima ne postoje elementarni uslovi za život,zbog nanesenih šteta od poplava. Potrebno je izdvojiti slučaj tri porodične kuće,na području Grm-Luke,(Ibrahima Bure,Saliha Smajlovića i Sabahudina Smajlovića) koje kod svih poplava ta domaćinstva i ostavljaju ih zarobljene po dva ili tri dana u svojim kućama,okružene jezerom nabujale vode,bez ikakve pomoći od strane gradske administracije ili bilo koga drugog,osim kako sam već rekao,medijske pažnje.Rijeka Kočeva je od Luka do Čajdraša potpuno uništila poljoprivredno zemljište,i to više nisu oranice,nego odlagalište za naneseni pijesak,kamenje,i razne predmete. Gotovo identičan slučaj imamo i kod Babine rijeke! Zaključak Ovom inicijativom tražim od Agenciji za vodno područje sliva rijeke Save ZDK-a,Resornog kantonalnog ministarstva za vodoprivredu i šumarstvo,Resorne gradske službe za ekologiju,komunalne i inpekcijske poslove da: 1.Hitno izdvoji inerventna sredstva za uređenje tih rijeka,kako bi se vratile u svojh prirodni tok i spasile ugrožena domaćinstva od naleta svake kiše,koje pruzrokuju poplave, sa posebnim mjerama za područje Kočevske rijeke,Grm-Luka-Čajdraš. 2. Da hitno oforme zajedničku komisiju koja će sagledati trenutno stanje i napravi procjenu nastale štete od mnogobrojnih poplava,cijelom dužinom toka tih rijeka, u pojasu širine od pedeset metara,kako bi oštećenim moglo pomoći kroz sanaciju i naknadu oo nastale štete.
Odgovor:
Stručna služba gradskog vijeća je predmetno pitanje uputila Službi za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove, Javnom preduzeću za "Vodno područje slivova rijeke Save" Sarajevo,Ministarstvu za poljoprivredu ,šumarstvo i vodoprivredu ZE-DO kantona,dosad nije bilo odgovora.