Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Ekrem Tuka (SAMOSTALNI VIJEĆNIK)   38. sjednica, 04.07.2019
U skladu sa članom 48. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica,Ekrem Tuka samostalni Gradski vijećnik,podnosi inicijativu: -Za postupanje,utvrđivanje činjeničnog stanja i poduzimanju mjera radi zaštite imovine i imovinskih interesa Grada Obzirom na Vaše ingerencije i nadležnosti da brinete i čuvate sredstva Grada Zenica od gubitka kao rezultata svih vidova nepravilnosti i prevara i kao zakonskih zastupnika grada koji preduzima pravna sredstva i mjere radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa grada grada,ovim putem podnosim inicijativu za postupanje kako bi se na adekvatan način utvrdilo činjenično stanje u spornom pravnom odnosu. Iz dostavljenih odgovora na vijećnička pitanja kao i dodatnih saznanja do kojih sam došao,osnovano sumnjam u protivzakonite radnje koje se odnose na; -Nenamjensko korištenje i prisvajanje društvene imovine i sticanja koristi -Zloupotreba položaja službenika gradske uprave i sukob interesa -Neistinito davanje informacija i odgovora na vijećnička pitanja kao i prikrivanje traženih informacija. Obrazloženje: Naime, u više navrata je, u toku protekle godine,postavljano vijećničko pitanje koje se odnosi na vlasništvo nad poslovnim prostorom na adresi ulica Sarajevska broj 41 u Zenici,a koje koristi UG Dobrovoljno vatrogasno društvo Zenica, ali do danas nije dostavljen potpun i adekvatan odgovor nadležne Službe, te shodno indiciji da se sa namjerom ne dostavljaju tražene informacije,ovom inicijativom tražim da se nadležno pravobranilaštvo i Interna revizija očituje o ovome. Informacije koje posjedujem odnose se na činjenicu da je Općinski vatrogasni savez 23.02.1998.godine upisan u registar udruženja sa sjedištem u Zenici;ulica Sarajevska broj 41.Isto udruženje je,shodno pozitivnoj zakonskoj regultivi u tri navrata podnosilo zahtjeve za upis promjene u registar, a koje promjene su se odnosile isključivo u odnosu na upis promjene članova organa upravljanja,ovlaštenih osoba za zastupanje i predstavljanje.Napominjem da nije poznato da je navedeni savez imao bilo kakvu aktivnost u toku perioda na koji je bio registrovan, a opravdano se postavlja pitanje:čega je navedeni savez"savez", ako uzmemo u obzir zakonsku obavezu saveza da ima najmanje tri udruženja? Nadalje, u vrijeme postojanja Općinskog vatrogasnog saveza,rješenjem broj:06-05-5234/06 od dana 16.03.2006.godine odobren je upis Udruženju Dobrovoljno vatrogasno društvo "Zenica" u Registar udruženja ZE-DO kantona sa sjedištem u ulici velikog sudije Građeše broj 19 u Zenici.Kada je riječ o promjenama u toku rada ovog udruženja evidentno je da je prva promjena nastupila 05.12.2007.godine kada je rješenjem Ministrastvo za pravosuđe i upravu ZE-DO kantona broj:06-05-5324-1/06 donijelo odluku o upisu promjene u registar, a koje promjene se odnose na članove organa upravljanja Udruženja.Naredna promjena u registru datira od 31.10.2008.godine kada je navedeno ministarstvo donijelo rješenje broj:06-05-5324-2/06 a opet je riječ o promjeni osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje udruženja. Naredna promjena ,a po istom osnovu datira od 04.08.2011.godine i to rješenjem broj:06-05-5324-3/06, a zatim i 18.10.2011.godine kada je rješenjem o upisu promjena u registar u registar upisana Odluka o promjeni statuta udruženja. Naredna izmjena je učinjena rješenjem beoj:06-05-5324-5/06 a ista se odnosila na članove upravnih tijela i ovlaštenih osoba za zastupanje.Nakon toga je još nekoliko puta dolazilo do izmjena po istom pravnom osnovu, ali je evidentno da se prvi put u rješenju broj:06-05-5324-5/06 od 07.03.2014.godine kao adresa navedenog udruženja navodi ulica Sarajevska broj 41,odnosno,kao što sam već naveo,adresa Općinskog vatrogasnog saveza. Ono što je sporno u kompletnom postupku je činjenica da su cijelo vrijeme od osnivanja navedenih Udruženja,članovi upravnog odbora Općinskog vatrogasnog saveza i Dobrovoljnog vatrogasnog društva državni službenici,uposlenici Službe civilne zaštite Općine Zenica i uži članovi njihovih porodica što je u direktnom sukobu interesa obzirom na vrstu i obim poslova koje navedena služba obavlja (dodjela sredstava,projekata,poslova) Nadalje,dugi niz godina,od samog osnivanja Udruženje je poslovni prostror u ulici Sarajevska broj 41 izdavan za obavljane ugostiteljske djelatnosti,pa tako i danas u ovom objektu je smješten restoran"Kod Seje",što je svima poznato, a kako opće poznate činjenice ne treba dokazivati,tako sada neću prilagati dokaze o navedenom. Obzirom da nisam dobio odgovor na vijećničko pitanje,ko izdaje navedeni prostor,Ugovor o izdavanju prostora i cijeni,postoji osnov sumnje, o zloupotrebi položaja navedenih lica koji su u upravnom odboru U druženja a istovremeno i uposlenici Gradske uprave,kao i sticanje protivzakonite koristi. Iz navedenog,da se zaključiti da je prostor na adresi ulica Sarajevsak broj 41 u Zenici kao društveno vlasništvo, na kojem je prijavljeno sjedište UG Dobrovoljno vatrogasno društvo Zenica i Općinski vatrogasni Svez,cijelo vrijeme od osnivanja Udruženja nenamjenski korišten(izdavan privatnim licima), a potom 22.01.2019.godine,Općinski vatrogasni Savez podnosi zahtjev Općinskom sudu u Zenici za brisanje upisa društvene svojine i brisanje prava korištenja,te uknjižbu prava vlasništva na nekretninama označenim kao č.br.1605 u naravi kuća,zgrada i dvorište ukupne površine od 519 m2 u elektronskom zk ulošku 2127 KO Zenica II. Nadalje, a iz navedenih priloga se da predpostaviti da su sve aktivnosti oko uknjižbe navedene društvene imovine kao i posljednje promjene u registru izmjene Upravnog odbora i lica za zastupanje Udruženje urađene pod pritiskom vijećničkih pitanja i sumnji u protivzakonite radnje, sa namjerom da uknjiženu imovinu na Općinski vatrogasni savjet koji u dosadašnjem radu nije imao nikakve svrhe,uknjiže na Dobrovoljno vatrogasno društvo koje se vodi na istoj adresi. Napominjem da Služba civilne zaštite raspolaže prostrima u ulici velikog sudije Građeše broj 19 u Zenici koje je dala na korištenje drugim udruženjima i organizacijama i gdje je smještena Profesionalna vatrogasan jedinica. Kako je osnovna uloga i obaveza gradskog pravobranilaštva da štiti imovinu i imovinske interese Grada,molom Vas da uvidom u relevantnu dokumentaciju i na drugi način provjerite navedeno,te da nakon ovako utvređenog stanja,obavjestite podnosioca ovog zahtjeva o utvrđenom. Ujedno predlažem da se obavijeste i nadležni pravosudni organi kako bi poduzeli aktivnosti iz domena krivičnog gonjenja,ukoliko utvrđeno stanje bude ukazivalo na ovu potrebu. U prilogu dostavljam: -Kopija iz registra vijećničkih pitanja i odgovori na ista -Kopije Rješenja o osnivanju i promjenama u registru kao i izvadak iz regista udruženja Općinskog vatrogasnog saveza iz Ministarstva pravosuđa i uprave ZDK-a -Kopija Zahtjeva za brisanje državne svojine i upis pravo vlasništva u korist Općinskog vatrogasnog saveza Zenica. -Kopija Rješenja Općinskog suda Zenica br.043-0Dn-19-000222 od 13.02.2019 o uknjižbi prava vlasništva u korist Općinskog vatrogasnog saveza -Kopija Zemljinoknjižnog izvatka broj: 043-0-NAR.19-006-748,Zemljišnoknjižni uložak br.2127 od 14.05.2019.godine.
Odgovor:
Stručna Služba gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila:Gradonačeliku (putem Službe kabineta Gradonačelnika),Gradskom pravobranilaštvu Grada Zenica i Služba za privredu i upravljanje razvojem. Odgovor Službe za privredu i upravljanje razvojem: Poštovani, dana 17.07.2019.godine,zaprimili smo dopis,u kojem ste nam dostavili inicijativu podnesenu,od strane vijećnika Tuke Ekrema,vezane za utvrđivanje prava vlasništva nad poslovnim prostorom u ul.Sarajevska br.41. S tim u vezi,obavještavamo vas da se predmetni poslovni prostor ul.Sarajevska br.41 ne nalazi u evidenciji poslovnih prostora kojima upravlja ova Služba.Dana 18.04.2019.godine,Služba za privredu i upravljanje razvojem tražila je dostavu podataka (zemljišnoknjižne izvatke svih vlasnika,kopija katastarskog plana,izvod iz posjedovnog lista,identifikaciju parcele) o dOpćinskog suda u Zenici -ZK ureda i Službe za imovinsko-pravne,geodetske poslove i katastar nekretnina. Prema dokumentaciji koju je pribavila ova Služba,odnosno po katastarskom planu i posjedovnom listu br.558,kao posjednik se vodi Državna svojina-Opštinski vatrogasni savez,ukupne površine 519m2-kuća zgrada 220m2 i dvorište 299m2,udjela 1/1,katastarska općina Zenica II,broj parcele 1605.Prema Zemljišnoinjižnom izvatku br.2127,katastarska općina Zenica II,u B listu kao vlasnik vodi se Općinski vatrogasnisavez "Zenica" upisan na osnovu zahtjeva od 22.01.2019.godine tj.uknjiženo pravo vlasništva na nekretninama u A listu predmetnog Zemljišnoknjižnog izvatka.