Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Ekrem Tuka (SAMOSTALNI VIJEĆNIK)   38. sjednica, 04.07.2019
U skladu sa članom 48. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica,Ekrem Tuka samostalni Gradski vijećnik,podnosi inicijativu: -Za postupanje,utvrđivanje činjeničnog stanja i poduzimanju mjera radi zaštite imovine i imovinskih interesa Grada Obzirom na Vaše ingerencije i nadležnosti da brinete i čuvate sredstva Grada Zenica od gubitka kao rezultata svih vidova nepravilnosti i prevara i kao zakonskih zastupnika grada koji preduzima pravna sredstva i mjere radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa grada grada,ovim putem podnosim inicijativu za postupanje kako bi se na adekvatan način utvrdilo činjenično stanje u spornom pravnom odnosu. Iz dostavljenih odgovora na vijećnička pitanja kao i dodatnih saznanja do kojih sam došao,osnovano sumnjam u protivzakonite radnje koje se odnose na; -Nenamjensko korištenje i prisvajanje društvene imovine i sticanja koristi -Zloupotreba položaja službenika gradske uprave i sukob interesa -Neistinito davanje informacija i odgovora na vijećnička pitanja kao i prikrivanje traženih informacija. Obrazloženje: Naime, u više navrata je, u toku protekle godine,postavljano vijećničko pitanje koje se odnosi na vlasništvo nad poslovnim prostorom na adresi ulica Sarajevska broj 41 u Zenici,a koje koristi UG Dobrovoljno vatrogasno društvo Zenica, ali do danas nije dostavljen potpun i adekvatan odgovor nadležne Službe, te shodno indiciji da se sa namjerom ne dostavljaju tražene informacije,ovom inicijativom tražim da se nadležno pravobranilaštvo i Interna revizija očituje o ovome. Informacije koje posjedujem odnose se na činjenicu da je Općinski vatrogasni savez 23.02.1998.godine upisan u registar udruženja sa sjedištem u Zenici;ulica Sarajevska broj 41.Isto udruženje je,shodno pozitivnoj zakonskoj regultivi u tri navrata podnosilo zahtjeve za upis promjene u registar, a koje promjene su se odnosile isključivo u odnosu na upis promjene članova organa upravljanja,ovlaštenih osoba za zastupanje i predstavljanje.Napominjem da nije poznato da je navedeni savez imao bilo kakvu aktivnost u toku perioda na koji je bio registrovan, a opravdano se postavlja pitanje:čega je navedeni savez"savez", ako uzmemo u obzir zakonsku obavezu saveza da ima najmanje tri udruženja? Nadalje, u vrijeme postojanja Općinskog vatrogasnog saveza,rješenjem broj:06-05-5234/06 od dana 16.03.2006.godine odobren je upis Udruženju Dobrovoljno vatrogasno društvo "Zenica" u Registar udruženja ZE-DO kantona sa sjedištem u ulici velikog sudije Građeše broj 19 u Zenici.Kada je riječ o promjenama u toku rada ovog udruženja evidentno je da je prva promjena nastupila 05.12.2007.godine kada je rješenjem Ministrastvo za pravosuđe i upravu ZE-DO kantona broj:06-05-5324-1/06 donijelo odluku o upisu promjene u registar, a koje promjene se odnose na članove organa upravljanja Udruženja.Naredna promjena u registru datira od 31.10.2008.godine kada je navedeno ministarstvo donijelo rješenje broj:06-05-5324-2/06 a opet je riječ o promjeni osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje udruženja. Naredna promjena ,a po istom osnovu datira od 04.08.2011.godine i to rješenjem broj:06-05-5324-3/06, a zatim i 18.10.2011.godine kada je rješenjem o upisu promjena u registar u registar upisana Odluka o promjeni statuta udruženja. Naredna izmjena je učinjena rješenjem beoj:06-05-5324-5/06 a ista se odnosila na članove upravnih tijela i ovlaštenih osoba za zastupanje.Nakon toga je još nekoliko puta dolazilo do izmjena po istom pravnom osnovu, ali je evidentno da se prvi put u rješenju broj:06-05-5324-5/06 od 07.03.2014.godine kao adresa navedenog udruženja navodi ulica Sarajevska broj 41,odnosno,kao što sam već naveo,adresa Općinskog vatrogasnog saveza. Ono što je sporno u kompletnom postupku je činjenica da su cijelo vrijeme od osnivanja navedenih Udruženja,članovi upravnog odbora Općinskog vatrogasnog saveza i Dobrovoljnog vatrogasnog društva državni službenici,uposlenici Službe civilne zaštite Općine Zenica i uži članovi njihovih porodica što je u direktnom sukobu interesa obzirom na vrstu i obim poslova koje navedena služba obavlja (dodjela sredstava,projekata,poslova) Nadalje,dugi niz godina,od samog osnivanja Udruženje je poslovni prostror u ulici Sarajevska broj 41 izdavan za obavljane ugostiteljske djelatnosti,pa tako i danas u ovom objektu je smješten restoran"Kod Seje",što je svima poznato, a kako opće poznate činjenice ne treba dokazivati,tako sada neću prilagati dokaze o navedenom. Obzirom da nisam dobio odgovor na vijećničko pitanje,ko izdaje navedeni prostor,Ugovor o izdavanju prostora i cijeni,postoji osnov sumnje, o zloupotrebi položaja navedenih lica koji su u upravnom odboru U druženja a istovremeno i uposlenici Gradske uprave,kao i sticanje protivzakonite koristi. Iz navedenog,da se zaključiti da je prostor na adresi ulica Sarajevsak broj 41 u Zenici kao društveno vlasništvo, na kojem je prijavljeno sjedište UG Dobrovoljno vatrogasno društvo Zenica i Općinski vatrogasni Svez,cijelo vrijeme od osnivanja Udruženja nenamjenski korišten(izdavan privatnim licima), a potom 22.01.2019.godine,Općinski vatrogasni Savez podnosi zahtjev Općinskom sudu u Zenici za brisanje upisa društvene svojine i brisanje prava korištenja,te uknjižbu prava vlasništva na nekretninama označenim kao č.br.1605 u naravi kuća,zgrada i dvorište ukupne površine od 519 m2 u elektronskom zk ulošku 2127 KO Zenica II. Nadalje, a iz navedenih priloga se da predpostaviti da su sve aktivnosti oko uknjižbe navedene društvene imovine kao i posljednje promjene u registru izmjene Upravnog odbora i lica za zastupanje Udruženje urađene pod pritiskom vijećničkih pitanja i sumnji u protivzakonite radnje, sa namjerom da uknjiženu imovinu na Općinski vatrogasni savjet koji u dosadašnjem radu nije imao nikakve svrhe,uknjiže na Dobrovoljno vatrogasno društvo koje se vodi na istoj adresi. Napominjem da Služba civilne zaštite raspolaže prostrima u ulici velikog sudije Građeše broj 19 u Zenici koje je dala na korištenje drugim udruženjima i organizacijama i gdje je smještena Profesionalna vatrogasan jedinica. Kako je osnovna uloga i obaveza gradskog pravobranilaštva da štiti imovinu i imovinske interese Grada,molom Vas da uvidom u relevantnu dokumentaciju i na drugi način provjerite navedeno,te da nakon ovako utvređenog stanja,obavjestite podnosioca ovog zahtjeva o utvrđenom. Ujedno predlažem da se obavijeste i nadležni pravosudni organi kako bi poduzeli aktivnosti iz domena krivičnog gonjenja,ukoliko utvrđeno stanje bude ukazivalo na ovu potrebu. U prilogu dostavljam: -Kopija iz registra vijećničkih pitanja i odgovori na ista -Kopije Rješenja o osnivanju i promjenama u registru kao i izvadak iz regista udruženja Općinskog vatrogasnog saveza iz Ministarstva pravosuđa i uprave ZDK-a -Kopija Zahtjeva za brisanje državne svojine i upis pravo vlasništva u korist Općinskog vatrogasnog saveza Zenica. -Kopija Rješenja Općinskog suda Zenica br.043-0Dn-19-000222 od 13.02.2019 o uknjižbi prava vlasništva u korist Općinskog vatrogasnog saveza -Kopija Zemljinoknjižnog izvatka broj: 043-0-NAR.19-006-748,Zemljišnoknjižni uložak br.2127 od 14.05.2019.godine.
Odgovor:
Stručna Služba gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila:Gradonačelniku (putem Službe kabineta Gradonačelnika),Gradskom pravobranilaštvu Grada Zenica, Službi za privredu i upravljanje razvojem i Službi interne revizije. Odgovor Službe za privredu i upravljanje razvojem: Poštovani, dana 17.07.2019.godine,zaprimili smo dopis,u kojem ste nam dostavili inicijativu podnesenu,od strane vijećnika Tuke Ekrema,vezane za utvrđivanje prava vlasništva nad poslovnim prostorom u ul.Sarajevska br.41. S tim u vezi,obavještavamo vas da se predmetni poslovni prostor ul.Sarajevska br.41 ne nalazi u evidenciji poslovnih prostora kojima upravlja ova Služba.Dana 18.04.2019.godine,Služba za privredu i upravljanje razvojem tražila je dostavu podataka (zemljišnoknjižne izvatke svih vlasnika,kopija katastarskog plana,izvod iz posjedovnog lista,identifikaciju parcele) o dOpćinskog suda u Zenici -ZK ureda i Službe za imovinsko-pravne,geodetske poslove i katastar nekretnina. Prema dokumentaciji koju je pribavila ova Služba,odnosno po katastarskom planu i posjedovnom listu br.558,kao posjednik se vodi Državna svojina-Opštinski vatrogasni savez,ukupne površine 519m2-kuća zgrada 220m2 i dvorište 299m2,udjela 1/1,katastarska općina Zenica II,broj parcele 1605.Prema Zemljišnoinjižnom izvatku br.2127,katastarska općina Zenica II,u B listu kao vlasnik vodi se Općinski vatrogasnisavez "Zenica" upisan na osnovu zahtjeva od 22.01.2019.godine tj.uknjiženo pravo vlasništva na nekretninama u A listu predmetnog Zemljišnoknjižnog izvatka. Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina dostavlja izjašnjenje po inicijativi Samostalnog vijećnika Ekrema Tuke uz dostavljanje raspoložive dokumentacije: U vezi sa prednje naznačenim aktom dostavljenim Gradonačelniku putem Službe Kabineta Gradonačelnika, zatim proslijeđen na postupanje ovoj Službi, a tiče se vlasničko-pravnih odnosa na harmonizovanim nekretninama označenih kao k.č. 1605 k.o. Zenica II, kuća i zgrada ukupne površine 519 m2, koja po identifikaciji odgovara parcelama starog premijera k.č. 1/95 i k.č. 1/418 ranije upisane u z.k. uložak broj:417 k.o. sp_Zenica, obavještavamo vas da je nakon izvršenih provjera u evidencijama ove Službe po ovom pitanju utvrđeno sljedeće činjenično stanje. Aktom Općine Zenica-Služba civilne zaštite broj: 09-31-16534/05 od 21.10.2005. godine, zatražila je od tadašnje Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina pojašnjenje vlasničkih odnosa na nekretninama koje je kako navode do tog momenta koristio Općinski vatrogasni savez, uz prilaganje prepisa posjedovnog lista 558/1 od 21.10.2005. godine, identifikacije parcela (prednje naznačene parcele) broj: 10-30-2-6840/05 od 21.10.2005., i navedeni zk. izvadak broj: 417. Postupajući po navedenom podnesku Uprava je od Općinskog suda u Zenici zatražila dostavljanje osnova upisa zabrane otuđenja na parceli starog premijera k.č. 1/418 (Dn.-27/97) upisanih u navedenom zk. ulošku, a na osnovu molbe Uprave Prihoda NOOe Zenica kojim je na predmetnoj nekretnini u korist NOOe Zenica upisana zaloga. Postupajući po ovom zahtjevu Općinski sud u Zenici dostavio je rješenje broj: P-382/96 od 02.12.1996. godine, iz kojeg se da zaključiti da je na nekretninama izgrađenim na k.č.s.p. 418 iz zk. uloška broj: 417, a koje u naravi čini porodičnu stambenu kuću i pomoćne objekte u vlasništvu Džemaludina Alića upisuje privremena zabrana otuđenja zbog neplaćenog poreznog duga. Stoga, na temelju prednjih utvrđenja Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina sačinjava i dostavlja Službi civilne zaštite akt broj: 10-31-16534/05 od 24.11.2005. godine, u kojem iznosi svoj zaključak da su prednje nekretnine nesporno korisništvo Općine Zenica i da istima može dalje da raspolaže na dosadašnji način izuzev mogućnosti prodaje. Daljim provjeravanjem stanja upisa na predmetnim nekretninama ova Služba je utvrdila da je presudom Općinskog suda u Zenici broj: P-2361/98 od 18.02.1999. godine, dakle tri godine nakon što je svojim prednje naznačenim rješenjem broj: P-382/96 od 02.12.1998. godine. Zatim ova Služba je tragajući za osnovom podruštvljavanja predmetnih nekretnina nesporno utvrdila da su iste nacionalizovane rješenjem Narodnog odbora Opštine Zenica-Srez Zenica broj: 03-2897/1 od 20.11.1959. godine. U skladu sa svim prednje utvrđenim činjenicama ova Služba izražava stav da je nužno poduzeti potrebne korake kako bi se ovdje zaštitila državna imovina, a to po našem mišljenju nužno podrazumijeva podizanje tužbe za oglašavanje ništavom presude Općinskog suda u Zenici broj: Š-2361/98 od 18.02.1999. godine, budući da je ista donesena uz niz propusta koji je čine ništavom. Prvo, iz obrazloženja iste jasno proizilazi da sud nije smio uopće prihvatiti Općinskom vatrogasnom savezu kao ni manje ni više udruženju građana aktivnu legitimaciju u ovoj parnici, jer nije izveo niti je udruženje u vođenoj parnici ponudilo ijedan dokaz u pravcu dokazivanja pravnog sljedništva nekadašnjeg Općinskog vatrogasnog saveza, na koji bi se u obrazloženju iste pozvao, pri čemu je sporan i sam naziv navedenog uduženja građana jer u istom je sadržan naziv Općine Zenica koje se pod ovim imenom nije moglo upisati u Registar udruženja građana bez odobrenja nadležnog organa, čije bi osporavanje imena prema našem mišljenju trebalo biti i jedan od tužbenih zahtjeva u tužbi. Sasvim je jasno da je isključivi pravni sljednik ovakvih društveno pravnih osoba mogla biti isključivo Općina Zenica jer su iste organizacije i tada imale puno širi značaj zbog čega je osnivač istih mogla biti samo društveno politička zajednica. Drugo, sud nije dao mogućnost da u postupku učestvuju stranke kojima je po sili zakona morao dati pravo učešća u postupku. Naime u obrazloženju presude se vidi da je sud navodno izvršio uvid u zk. uložak broj:417, u koji su bile upisane predmetne nekretnine, a u isto vrijeme nigdje ne obrazlaže ko je zastupao zakonsku hipoteku uspostavljenu u korist Općine Zenica niti kakvi su bili stavovi zakonskog zastupnika Općine Zenica. Jasno je da je to moralo biti u to vrijeme nadležno pravobraničlaštvo, kojem nije data mogućnost učešća u postupku što je izravan razlog ništavosti presude. Treće, sud je u presudi očigledno propustio da utvrdi da nekretnine koje je dosudio Općinskom vatrogasnom savezu predstavljaju "društvenu svojinu" pribavljene nacionalizacijom te su samim time stvari van pravnog prometa. Naime, zk. uložak broj: 417 sastojao se od dvije parcele 1/418 i 1/95, koje u naravi predstavlja zemljište i upisane su u A I dok je A II bila upisana zgrada u korist Opštine Zenica opterećena hipotekom, koja je u to vrijeme bila u vlasništvu tuženog Alić Džemaludina sa 1/1 dijela izgrađena na k.č.s.p. 1/418, dok je k.č.s.p. 1/95, površine 225m2, označena kao vrt u kočevi, što u naravi predstavlja neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište kojim je isključivo moglo raspolagati Općinsko vijeće Općine Zenica, a za postupanje suprotno odredbama Zakona o građevinskom zemljištu navedeni propis je predvidio sankciju ništavosti kao najtežeg oblika nezakonitosti. U svakom slučaju sud je morao dopustiti nadležnom pravobraniocu da zaštiti neizgrađeno građevinsko zemljište k.č. 1/95 na način da bi isto bilo izdvojeno i odvojeno tretirano od zemljišta sa zgradom. Sve gore navedeno je moralo biti razlog Općinskom sudu u Zenici da se oglasi apsolutno nenadležnim u predmetnom postupku. Upravo u prednjim činjenicama se po našem mišljenju kriju i mogući motivi podnošenja citirane presude Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Zenici od strane udruženja građana Općinskog vatrogasnog saveza tek deset godina poslije donošenja presude, precizno 29.06.2009. godine, što se vidi iz el. zk. uloška broj: 3965 od 16.03.2012. godine, kakav upis je bio postupka harmonizacije i pretvorbe po ovoj presudi prava korištenja u pravo vlasništva u korist navedenog udruženja. Služba interne revizije 06.08.2019. godine dostavlja odgovor: Na sjednici Gradskog vijeća Zenica, održanoj dana 04.07.2019. godine vijećnik Ekrem Tuka podnio je inicijativu za utvrđivanje činjeničnog stanja i poduzimanje mjera radi zaštite imovine i imovinskih interesa Grada a odnosi se na poslovni prostor u ulici Sarajevska broj:41, kč. 1605 ko Zenica II. Služba interne revizije je uvidom u zemljišnoknjižni izvadak broj: 043-0-NAR-19-006554 izdat od strane Općinskog suda u Zenici Zemljišnoknjižni ured utvrdio slijedeće. U zemljišnoknjižnom ulošku broj 2127 ko Zenica II u A Popisnom listu upisana je parcela kč. 1605 ko Zenica II u naravi kuća i zgrada površine 220 m2 kao i dvorište površine 299 m2 a u B vlasničkom listu kao vlasnik upisan je Općinski vatrogasni savez "Zenica". Općinski vatrogasni savez "Zenica" je kao vlasnik ove nekretnine upisan 17.06.2011. godine i to na osnovu rješenja zemljišnoknjižnog ureda broj: 043-0-DN-09-001033 od 17.06.2011. godine i presude Općinskog suda u Zenici broj P-2361/98 od 18.02.1998. godine. Uvidom u presudu Općinskog suda u Zenici broj P-2361/98 od 18.02.1999. godine, utvrđeno je da je Općinski vatrogasni savez "Zenica" isključivi vlasnik i korisnik navedene nekretnine. U pomenutoj presudi Općinski vatrogasni savez "Zenica" je kao tužilac dokazao pravo vlasništva protiv tuženog Džemaludin-Džemal Alića kao tuženog koji je prethodno bio upisan kao vlasnik predmetne nekretnine. Od1964. godine na ovoj nekretnini postojao je upis Državne svojine i to na osnovu rješenja Odjeljenja za finansije Narodnog odbora opštine Zenica broj: 03-2897/1 od 20.11.1959. godine. Upis Državne svojine je brisan od stane Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Zenici po zahtjevu Općinskog vatrogasnog saveza "Zenica" od 22.01.2019. godine. Iz svega navedenog vidljivo je da je jedini vlasnik parcele kč. 1605 ko Zenica II Općinski vatrogasni savez "Zenica". Uvidom u historijat zemljišnoknjižnog uloška broj 417 utvrđeno je da je u C teretnom listu postojao teret od 25.09.1962. godine u korist Uprave prihoda NOO-e Zenica. Sugeriše se pravobranilašvu grada Zenica da istraži zašto ne postoji ovaj upis tereta vise, odnosno da li je neko podnosio zahtjev za brisanje upisa i tko. Uvidom u Posjedovni list broj 558 KO Zenica II broj 14-30-10-3320/19-28 od 25.04.2019. godine izdat od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina uvrđeno je da je kao posjednik na parceli broj kč. 1605 ko Zenica II upisan DS-Opštinski vatrogasni savez. DS-Opštinski vatrogasni savez je upisan kao posje3dnik na parceli kč. 1605 ko Zenica II na osnovu Popisnog lista od 20.09.1977. godine. Na adresi Sarajevska broj:41 trenutno su registrovana dva udruženja građana i to Općinski vatrogasni savez i Dobrovoljno vatrogasno društvo Zenica. Ova udruženja građana imaju svoje upravne, nadzorne odbore kao i osobu ovlaštenu za zastupanje. Trenutno se u oba udruženja kao član Nadzornih odbora pojavljuje jedno lice koje je zaposlenik Gradske uprave i to Službe civilne zaštite. Službi interne revizije nije poznat poslovni odnos kojim neko od ova dva udruženja daje dio prostorija na korištenje ili u zakup korisniku "Restoran kod Seje" na parceli kč. 1605 ko Zenica II u ulici Sarajevska broj: 41. Smatramo da je potrebno ispitati pravno sljedništvo Općinski vatrogasni savez koji je bio sa sjedištem u Zenici. Ovaj savez se vodi kao posjednik u katastarskom operatu grada Zenica od 1977. godine, a i upis državne svojine postoji još uvijek na parceli broj 1605 Zenica II. Stava smo da treba ispitati povezanost između ovog saveza, odnosno da li postoji veza, istog sa Udruženjem Općinski vatrogasni savez u Zenici koje je registrovano pri Ministarstvu za pravosuđe i upravu 23.02.1998. godine.