Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Meliha Salčinović (NAŠA STRANKA)   38. sjednica, 04.07.2019
Inicijativa:Usaglašavanje Pravilnika o organizaciji stručnih službih Grada Zenica u dijelu "Uslovi stručne spreme za navedeno radno mjesto"sa Instrukcijom o privremenom utvrđivanju pripadnosti fakulteta naučnim oblastima za potrebe provođenja konkursnih procedura za izbor državnih službenika br.01-02-2-804/18 od 12.12.2018. Obrazloženje: U instrukciji o privremenom utvrđivanju pripadnosti fakulteta naučnim oblastima za potrebe provođenja konkursnih procedura za izbor državnih službenika definisane su grupacije i fakulteti koji pripadaju tim grupacijama.U članu 4.stav 1 navedeno je sljedeće:"Cilj utrvrđivanja pripadnosti fakultetima određenoj naučnoj oblasti za potrebe konkursnih procedura jeste izbjegavanje velike razlike kod grupisanja istih ili istovjetnih fakulteta, s obzirom na različitost vežećih propisa i nadležnih institucija iz oblasti visokog obrazovanja na teritoriji Bosne i Hercegovine, a na osnovu čega se određuje i različita pripadnost naučnim oblastima istih fakulteta registrovanih u različitim sjedištima, u zavisnosti od propisa koje donose nadležni organi,uzimajući u obzir i činjenicu uslova navedenih u pravilniku o unutrašnjoj organizaciji svake institucije ponaosob."Tako prema pomenutoj instrukciji,grupaciji društveni nauka pripadaju Pravni fakultet,Fakultet za kriminalistiku,kriminologiju i sigurnosne studije,Fakultet političkih nauka,Ekonomski fakultet;grupaciji humanističkih nauka pripadaju:Filozofski fakultet,Fakultet sporta i tjelesnog odgoja,Pedagoški fakultet i Fakultet islamskih nauka;grupaciji umjetnosti pripadaju Akademija likovnih umjetnosti,Akademija scenskih umjetnosti i Muzička akademija. Inicijativu pokrećemo s ciljem usaglašavanja postojećeg Pravilnika o Unutrašnjoj organizaciji Grada Zenica sa gore navedenom Instrukcijom,prilikom čega treba voditi računa o sistematici radnih mjesta koja zahtjevaju društvenu struku,da se ista proširi sa humanističkom i umjetničkom strukom,ukoliko opis radnog mjesta to omogućava.Cilj utvrđivanja pripadnosti u vezi sa stavom 1 člana 4. jeste i osiguranje jedanakog postupanja i izbjegavanja diskriminacije zabranjene Ustavom BiH,Konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija) sa njenim protokolima i Zakonom o zabrani diskriminacije ( "Službeni glasnik BiH,br 59/09.
Odgovor:
Stručna Služba gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila Gradonačelniku putem Službe Kabineta Gradonačelnika,dosad nije bilo odgovora.