Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Diana Bešić (SAMOSTALNI VIJEĆNIK)   38. sjednica, 04.07.2019
Podnosim inicijativu da se omogući prosvjetnim radnicima da na konkursu u osnovnim i srednjim školama u Zeničko-dobojskom kantonu mogu dostavljati neovjerene kopije konkursom tražene dokumentacije, a da originale ili ovjerene kopije dokumenata dostavljaju kandidati koji budu primljeni na posao. Obrazloženje: S obzirom da u gradu Zenici i u Zeničko-dobojskom kantonu ima veliki broj prosvjetnih radnika,koji nažalost,nisu u stalnom radnom odnosu,pa se svake godine moraju prijavljivati na konkurse u školama,smatram da bi im trebalo omogućiti da na konkurse šalju neovjerene kopije dokumenata, a da originale ili ovjerene kopije dostavljau po prijemu. Prosvjetni radnici koji nisu u stalnom radnom odnosu konkurišu na raspisane konkurse u 10, i više, nekad i do 20 škola da bi dobili bar nešto časova,jer mnogi ne mogu postići punu normu.Sve osnovne i srednje škole u Zeničko-dobojskom kantonu raspisuju konkurse u isto vrijeme,tako da se u šalter salama za ovjeru dokumenata stvaraju ogromne gužve, a prosvjetni radnici koji se prijavljuju na konkurse gube dragocjeno vrijeme i doživljavaju dodatni stres. U Sarajevskom kantonu se već od ove godine na konkurs mogu slati neovjerene kopije,a u Tuzlanskom kantonu je već nekoliko godina takva praksa.
Odgovor:
Stručna Služba gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila Ministarstvu za obrazovanje,nauku ,kulturu i sport ZE-DO kantona. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport dostavlja odgovor na vijećničku inicijativu: U vezi sa vašim aktom, broj: 12-49-14851/19, od 09.07.2019. godine, u kojem dostavljate Inicijativu vijećnice Bešić Diane, podnesenu na 38. sjednici Gradskog vijeća Zenica, održanoj 04.07.2019. godine, kojom se predlaže da prosvjetni radnici na konkurse u osnovnim i srednjim školama u Zeničko-dobojskom kantonu mogu dostavljati neovjerene kopije konkursom tražene dokumentacije, a da originale ili ovjerene kopije dokumenata dostavljaju kandidati koji budu primljeni na posao, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona očituje se kako slijedi: Razmatrajući podnesenu vijećničku inicijativu iz dijela utvrđenih i propisanih zakonskih nadležnosti, ovaj organ kantonalne uprave želi naglasiti činjenicu da nemamo niti nadležnosti, niti mogućnosti da dodatno posredujemo u načinu na koji općinske/gradske službe organiziraju, odnosno realizuju redovne poslove na ovjeri dokumentacije zainteresiranim građanima. Sa naše strane, u komunikaciji sa našim školama, prilikom pripreme teksta-sadržine javnih konkursa/oglasa na koje dajemo prethodnu saglasnost, Ministarstvo nije utvrdilo nikakva dodatna ograničenja u pogledu trajnosti-vremenskog važenja pribavljenih dokumenata za konkurse/oglase. Međutim, zbog činjenice da su se resorne općinske/gradske službe, (na osnovu svojih internih odluka za kategorije nezaposlenih građana koji dokumentaciju ovjeravaju sa ciljem prijave za posao), opredijelile da ne naplaćuju ovjeru takve dokumentacije, u ovom periodu se i događaju gužve, odnosno čekanje u redovima na šalterima. Ponovo ističemo i činjenicu da odobrene konkursne procedure neposredno provode škole kao pojedinačne pravne osobe, odnosno poslodavci, tako da nema nikakvog zakonskog uporišta da ovaj organ uprave sugeriše primanje neovjerenih dokukumenata, kojima bi zamijenio propisanu dokumentaciju koju već izdaju nadležne općinske službe, drugi organi uprave ili sudovi, u okvirima svojih, već propisanih nadležnosti, uz ponovnu napomenu da je vićina te dokumentacije, po prirodi stvari, promjenjivog sadržaja ili rokova trajanja, (podaci iz kaznenih evidencija, državljanstva, dodatnih usavršavanja i slično). Ovdje posebno naglašavamo da su podaci-uvjerenja iz kaznenih evidencija, također obavezujuća dokumentacija, ali se ista, (upravo sa ciljem olakšanja), dostavljaju naknadno od strane izabranih-primljenih kandidata, jer bez ovih uvjerenja nije ni moguće zasnovati radni odnos u školama. Dakle, sa stajališta ovog organa uprave, po ovom pitanju, (načina organizovanja i provođenja redovnih poslova i zadataka na ovjeri dokumenata građana kao i u pogledu oslobađanja od pratećih troškova), nemamo dodatnih nadležnosti za našim posredovanjem, odnosno preduzimanjem mjera ili aktivnosti, a posebno ne u dijelu koji se odnosi na naprijed navedene redovne nadležnosti općinskih/gradskih službi za društvene djelatnosti. Imajući u vidu naprijed navedeno, želimo naglasiti da je potrebna dokumentacija predviđena Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/18), te da će resorno Ministarstvo za narednu školsku godinu razmotriti inicijativu i eve3ntualno uraditi djelimične korekcije akata u nadležnosti Ministarstva.