Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Nermin Mehić (SDP)   38. sjednica, 04.07.2019
Na osnovu prava iz Člana 10. i Člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zenice upućujem slijedeću vijećničku inicijativu: 1. Za pokretanje postupka uknjižbe vlasništva nad nekretninama koje se nalaze na području MZ Sejmen, u ulici Vojvodića put bb, Zanatski centar (Kiosci Trgovke) izgrađenih na k.č 968,k.č.broj.969 I dijelom k.č.broj 896 KO. Zenica II ( odnosno odgovarajućim k.č. u KO. Zenica starog premjera. Obrazloženje: Dugogodišnje odlaganje Gradske administracije da se riješi ovaj problem dovelo je u nezavidan položaj 23 korisnika,bivša pripadnika Armije RBiH.Oni se više od 10 godina bore da se zemljište na kojim su izgrađeni pomenuti objekti uknjiži njihovo vlasništvo i da postanu nosioci vlasničkih prava.Vlasnici prostora su investirali značajna finansijska sredstva u same objekte i u održavanja zajedničkih dijelova. Napominjemo da korisnici ovih poslovnih prostora koriste ove prostore više od 20 godina. Ukoliko je nemoguće ovo realizovati iz bilo kojih razloga,Klub vijećnika SDP-a uz konsultacije sa korisnicima objekata predlaže da se zemljište istim proda putem neposredne pogodbe. Molim nadležnu Službu za imovinsko-pravne odnose,Stručnu službu Gradskog vijeća i Radno predsjedništvo da se ova inicijativa zbog hitnosti (donošenje Regulacionog plana Jalija,Odmut,Lonđa) uvrsti u Dnevi red u naredne dvije sjednice vijeća.
Odgovor:
Stručna Služba gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila:Gradonačelniku putem Službe Kabineta Gradonačelnika,Službi za imovinsko-pravne,geodetske poslove i katastar nekretnina i Gradskom Pravobranilaštvu Grada Zenice. Odgovor Gradskog pravobranilaštva: Povodom inicijative vijećnika Mehić Nermina podnesene na 38.sjednici Gradskog vijeća Zenica, koja se odnosi na pokretanje postupka uknjižbe vlasništva na nekretninama koje se nalaze na području MZ Sejmen, u ulici Vojvodića put bb, Zanatski centar (Kiosci Trgovke), dostavljamo izjašnjenje kako slijedi: Nakon prijema navedene inicijative, izvršili smo prikupljanje dokumentacije, te utvrdili slijedeće: 1. Navedene nekretnine nalaze se na parcelama ( nakon haramonizacije po novom i starom premjeru) označenim kao k.č. 968. 969 i dio 896/1 KO Zenica II; 2. Gruntovno, parcela 968 je preuzeta iz katastra nekretnina, i na istoj je upisano vlasništvo Državna svojina ( na zemljištu), te Tutić (r. Begagić) Zumreta na izgrđenim nekretninama. Na isto lice upisan je i posjed u katastru nekretnina Grada Zenica. Prema ranijoj identifikaciji po starom premjeru ovoj parceli odogovarale su parcele 4/188 i 4/201, a koje parcele su Rješenjem NOO Srez Zenica broj 03-2897/1 od 20.11.1959.godine, na osnovu Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta, nacionalizovane od Tutić Hilme iz Zenice; 3. Prema ranijoj identifikaciji po starom premjeru, parceli 969 odgovarale su parcele 4/ 191 i 4/192, a koje parcele su također Rješenjem NOO Srez Zenica broj 03-2897/1 od 20.11.1959. godine, na osnovu Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta, nacionalizovane od Mehmeda(Hasan) Omerspahića iz Zenice, čime je zemljište postalo društvena svojina, dok su izgrađene zgrade (dokle postoje) ostale vlasništvo dotadašnjih vlasnika zemljišta. U katastru nekretnina na ovoj parceli je kao posjednik i dalje upisan raniji vlasnik Omerspahić(Hasana)Mehmed i Omerspahić (Hasana) Rasim sa po ½ dijela; 4. Parcela 896/1 površine 36 585 m2, u naravi dvorište, je javna površina, te kao takva je javno dobro koje služi svima, i ne može biti objektom vlasništva fizičkih ni pravnih osoba. Članom 365. Zakona o stvarnim pravima je utvrđeno da poljoprivredna i druga zemljišta, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrada u društvenoj/državnoj svojini ne mogu biti predmet prijenosa, otuđivanja, zamjenjivanja kao i drugog oblika raspolaganja, ako su pribavljena u društveno/državno vlasništvo na osnovu...6) Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta („Službeni list FNRJ“, br. 52/58,3/59,24/61 i 1/63). Zabrana raspolaganja je privremena- do isteka roka za podnošenje zahtjeva za povrat ili naknadu u skladu sa posebnim propisma koji će urediti denacionalizaciju, odnosno restituciju, te će ista omogćiti, barem djelimično, naturalnu restituciju navedenih nepokretnosti ranijim vlasnicima, odnosno njihovim pravnim sljednicima. Uzimajući u obzir naprijed utvrđene činjenice, to jest da su parcele 968 i 969 nacionalizovane i postale društveno vlasništvo danom stupanja na snagu Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta, te je parcela 896/1 u naravi javna površina izvan pravnog prometa, te je jasno da trenutno raspolaganje istima nije dozvoljeno, te da bi neka treća lica koja eventualno koriste ove nekretnine, radi utvrđivanja vlasništva na istim, trebali sačekati donošenje Zakona o denacionalizaciji/restituciji, pa onda eventualno pokušati izdjestvovati odluku u sudskom postupku kojom bi se utvrdilo njihovo vlasništvo na predmetnim nekretninama, te se na osnovu sudske odluke upisati kao vlasnik u zemljišnim knjigama.