Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Vahid Spahić (SAMOSTALNI VIJEĆNIK)   38. sjednica, 04.07.2019
Na zahtjev mještana MZ Bilino Polje,podnosim Inicijativu,kojom mještani Bulevar Kulina Bana,zgrada br,30,30a i 30b,traže uređenje pločnika ispred zgrade i stadiona Bilino polje i Socijalnog. -Stanovnici zgrade Bulevara Kulina Bana br.34a,b,c,d i ulica Fra Grge Martića traže izgradnju i uređenje parking prostora na zelenoj površini ispred i iza tih zgrada. -Stanovnici ulice Kralja tvrtka br.23.a,b,c i d,zatim ulice Fra Grge Martića, i ulice Aska Borića, traže da se izgradi dječije igralište na zelenoj površini između tih zgrada. Obrazloženje: Mjesna zaajednica Bilino Polje spada u grupu njavećih mjesnih zajednica u gradu Zenica, i pored te činjenice,nije u prioritetu rješavanje nagomilanih problema i potreba stanovnika ove mjesne zajednice, od nadležnih resornih gradskih službi. Ovaj zahtjev treba prioritetno rješavati zbog naših građana,ali i zbog imidža i ugleda grada,jer poznato je,da naša Fudbalska reprezentacija igra međunarodne utakmice na stadionu Bilino Polje,i naša je obaveza da predstavimo naš grad u najboljem svijetlu. Inicijativu podnosim resornim gradskim službama da prioritetno riješe ovaj delegirani zahtjev MZ Bilino Polje,koji je u pismenoj formi predat u resorne službe 20.08.2018.godine.
Odgovor:
Stručna Služba gradskog vijeća je uputila predmetnu inicijativu:JP za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o. Zenica.Služba za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove,Služba za urbanizam,Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu,stambene poslove i društvene djelatnosti. Odgovor JP za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica: Poštovani, Prvu i drugu stavku Vaše inicijative (uređenje pločnika i izgradnja parkinga)potrebno je uputiti na Službu za ekologiji,komunalne i inspekcijske poslove. Treću stavku(izgradnja igrališta) bi trebalo uputiti na Službu za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu,stambene poslove i društvene djelatnosti.U vezi sa ovom stavkom napominjem da je J.P. "Zenica" predalo navedenoj Službi Idejno rješenje za izgradnju dječijih igrališta za nekoliko lokacija u gradu,među kojima je i lokacija navedena u trećoj stavci inicijative, a u Idejnom rješenju označena kao Lokacija "Bilino Polje". Odgovor Službe za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove: Planom radova na Investicionom održavanju za 2019. godinu nisu bili predviđeni radovi na: -Uređenju pločnika ispred stambene zgrade u ulici Bulevar Kulina bana br.30,30a,30b, -Izgradnji i uređenju parking prostora na zelenoj površini ispred i iza stambenih zgrada u ulicama Bulevar Kulina bana broj 34a,b,c,d i Fra Grge Martića, te iste nije moguće izvesti u ovoj kalendarskoj godini. Budući da se radi o realnim problemima mještana MZ Bilino Polje,Služba će u narednom periodu razmotriti izradu projektne dokumentacije na osnovu koje će biti moguće pribaviti sve potrebne dozvole kako bi se u konačnici traženi radovi mogli uvrstiti u buduće planove za izvođenje radova u sklopu Investicionog održavanja. Odgovor Službe za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove: Planom radova na Investicionom održavanju za 2019.godinu nisu bili predviđeni radovi na: - Uređenju pločnika ispred stambene zgrade u ulici Bulevar Kulina bana br. 30,30a,30b, stadiona Bilino polje i ispred zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja ZE-DO kantona, -Izgradnji i uređenju parking prostora na zelenoj površinio ispred i iza stambenih zgrada u ulicama Bulevar Kulina bana broj 34a,b,c,d, i Fra Grge Martića, te iste nije moguće izvesti u ovoj kalendarskoj godini. Budući da se radi o realnim problemima mještana MZ Bilino Polje,Služba će u narednom periodu razmotriti izradu projektne dokumantacije na osnovu koje će biti moguće pribaviti sve potrebne dozvole kako bi se u konačnici traženi radovi mogli uvrstiti u buduće planove za izvođenje radova u sklopu Investicionog održavanja.