Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Meliha Salčinović (NAŠA STRANKA)   38. sjednica, 04.07.2019
Naša stranka pokreće inicijativu da se vrati u funkciju parking koji se nalazi u Blatuši u Željezničkoj ulici. Obrazloženje: U Željezničkoj ulici,na mjestu koje je namjenski uređeno za parkiranje auta,postavljen je koš tako da umjesto parkinga imamo košarkaško igralište.Stanari koji žive u zgradama uz parking,primorani su auta ostavljati na trotoarima i zeleni površinama. Predlažemo da se dvorište osnovne škole u Blatuši prilagodi za sportske aktivnosti na način da se naprave tereni za košarku i fudbal, a da se koševi koji su postavljeni na parkinzima demontiraju.Dvorište škole je trenutno jedna zapuštena travnata ledina, a idealno je mjesto za sportske aktivnosti djece koja žive u Blatuši. Na ovaj način bi vratili u funkciju parking mjesta i obezbijedili djeci sigurno mjesto za sportske sktivnosti.Također,treba napomenuti da u Blatuši nema niti jedno mjesto namjenjeno za dječiju igru.
Odgovor:
Stručna Služba gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila Službi za urbanizam. Odgovor Službe za urbanizam: Služba za urbanizam nije nadležna za kontrolu korišćenja prostora određenog za parkiranje automobila na navedenoj lokaciji te stoga predlažemo da navedenu inicijativu uputite Službi za ekologiju ,komunalne i inspekcijske poslove. Odgovor Službe za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove 21.11.2019.godine: Na 38.sjednici Gradskog vijeća Zenica, održanoj dana 04.jula 2019.godine, od strane vijećnice Melihe Salčinović, u pismenoj formi je podnešena inixijativa kojom se predlaže vraćanje u funkciju parkinga u ulici Žečjeznička, MZ "Blatuša", kao i prilagođavanje dvorišta kod osnovne škole u Blatuši sportskim aktivnostima. U dijelu inicijative koji se odnosi na vraćanje u funkciju parkinga u ulici Željeznička, Mjesna zajednica "Blatuša", ovim putem vas informišemo da za navedeni lokalitet nema novog detaljnog planskog dokumenta, a uvidom u stari Regulacioni plan "Blatuša" za lokaciju k.č.p.n 448/1 KO Zenica I (preko puta Ambulante) u ulici Željeznička planiran je i izgrađen parking prostor. Obzirom da nam nije poznato ko i kada je postavio koš/košarkaško igralište na dijelu navedenog parkinga, te da bi isti trebalo izmjestiti na odgovarajuće mjesto, a kako se u predmetnoj inicijativi predlaže da se sportsko igralište napravi u blizini osnovne škole u Blatuši, predlažemo da se ista proslijedi Službi za boračku- invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djeltanosti na daljnje postupanje, jer naša Služba nema nadležnosti za rješavanje pitanja sportskih igrališta.