Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Elvis Alijagić (SDP)   38. sjednica, 04.07.2019
U skladu sa članom 120.Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica podnosim inicijativu za sanaciju poligona u MZ Donja Gračanica,koji je u veoma lošem stanju. Obrazloženje: Građani MZ Donja Gračanica obratili su se sa molbom za sanaciju poligona koji za razne kulturne, a najčešće sportske sadržaje koriste građani ove MZ,posebno mladi koji većinu svog slobodnog vremena provode upravo na ovom poligonu. U okviru sanacije potrebno je uraditi sljedeće: - obnoviti asfalt na poligonu -ofarbati postojeći konstrukciju i obezbjediti nove mreže, -urediti tribine za sjedenje, -srediti (po mogućnosti asfaltirati) prilaz poligonu. Uz ovu inicijativu prilažem i fotografije poligona,pristupnog puta istom,iz kojih je vidljivo u kakvom stanju se trenutno nalazi ovaj poligon.
Odgovor:
Stručna Služba gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila:Službi za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove i Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu,stambene poslove i društvene djelatnosti. Odgovor Službe za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove: Vezano za akt broj gore naveden, a koji se odnosi na inicijativu vijećnika Elvisa Alijagića kojom se traži sanacija poligona koje građani MZ "Donja Gračanica" koriste za razne kulturne i sportske sadržaje obavještavamo vas da, Shodno Odluci o organizaciji službi grada Zenica ( "Službene novine Grada Zenica",broj 7/18) ova Služba nema nadležnosti u oblasti sporta i kulture a time ni osnova za izjašnjavanje o podnesenoj inicijativi.