Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Pitanje
Vijećnik: Almir Babajić (SDP)   40.sjednica, 27.08.2019
Na osnovu prava iz člana 10.Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zenice upućujem slijedeće vijećničko pitanje: 1.Za kada je planirana izgradnja dječijeg igrališta u naselju Meokušnice? Obrazloženje: U odgovoru na moje vijećničko pitanje,broj 05-49-12687/18-5 od 16.08.2018.godine koje se ticalo izgradnje dječijeg igrališta u naselju Meokušnice, od nadležne Službe sam dobio slijedeći odgovor: "Obavještavamo sa Službu za ovu godinu već raspisala tender za izgradnju dječijih igrališta na nekoliko lokacija,tako da za ovu godinu nismo u mogućnosti navedenu lokaciju uvrstit u realizaciju.No napominjemo Služba je posjetila lokaciju gradnje i svakako će uvrstiti navedenu Mjesnu zajednicu za narednu godinu za gradnju dječijeg igrališta.Služba je također apliicrala za donatorska sredstva za dječija igrališta,čime bi omogučila dodatna sredstva za dodatne lokacije uz već planirane. Zanima me u kojoj je fazi projekat jer je evidentno da izvođači radova na dječijim igralištima kasne u realizaciji istih?
Odgovor:
Stručna Služba Gradskog vijeća je predmetno pitanje uputila Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu,stambene poslove i društvene djelatnosti.,dosad nije bilo odgovora.