Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Elvis Alijagić (SDP)   40.sjednica, 27.08.2019
Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu za asfaltiranje puta, izgradnju dječijeg igrališta i uređenje parking prostora u MZ "Nova Zenica" 1. Asfaltiranje dionice puta u ulici Sandžačka broj 1 ( Nova Zenica): Obrazloženje: Građani iz ulice Sandžačka broj 1. obraćali su se mi ranije sa zahtjevom za uređenje puta u dužini cca 150m koji nikada nije asfaltiran iako se nalazi u gradskoj zoni.Ovaj put dodatno je oštećen prilikom izgradnje GGM. obzirom da su ga kao alternativni put koristili mještani Kanala,Pehara i Ričica. 2. Izgradnja dječijeg igrališta i parkinga Obrazloženje: Problem sa kojim se također susreću građani u ovoj ulici, posebno stanari dvije stambene zgrade sa 90 stanova i cca 200 stanara nastao je nakon rušenja zgrade "Samački".Navedena površina koja je zapuštena sve više postaje divlja deponija za odlaganje smeća, te zbog velike količine trave i izraslog šiblja postaje potencijalna opasnost za djecu od ujeda zmija i drugih životinja. Ova površina po svom kapacitetu je dovoljna za izgradnju adekvatnog dječijeg igrališta, a ostatak se može iskoristit za uređenje parking prostora koji trenutno nedostaje stanarima ovog dijela Nove Zenice. Sve navedeno vidljivo je iz fotografija koje prilažem u prilogu inicijative.
Odgovor:
Stručna Služba Gradskog vijeća je predmetnu inicijativu uputila Gradonačelniku putem Službe kabineta Gradonačelnika i Služba za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove. Odgovor Službe za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove: Poštovani, Što se tiče pitanja koje je upućeno Službi za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove, dostavljamo Vam slijedeći odgovor: Planom radova na investicionom održavanju za 2019.godine nisu planirani radovi na pomenutom lokalitetu.Budući da je za navedene radove potrebno izraditi projektno-tehničku dokumentaciju,pribaviti potrebne dozvole i sve uvrstiti u plan radova na investicionom održavanju za 2020.godinu,smatramo da bi M.Z. Nova Zenica gore navedene radove trebala uvrstiti na svoju listu prioriteta a sve u skladu sa dogovorom sa sastanka održanog 16.08.2019.godine u velikoj sali Gradskog vijeća kojoj su prisustvovali svi predstavnici mjesnih zajednica,gradskih službi i Gradonačelnik. Na osnovu prioriteta M.Z. napravit će se plan za 2020.godinu,te će isti biti dostavljen Gradskom vijeću na usvajanje.