Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativa
Vijećnik: Ekrem Tuka (SAMOSTALNI VIJEĆNIK)   41. sjednica, 23.09.2019
U skladu sa članom 48. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica,Ekrem Tuka samostalni Gradski vijećnik, podnosim inicijativu: -Za izdavanje odobrenja i određivanje mjesta za preprodavače udžbenika za djecu osnovnih i srednjih škola u gradu Zenica. Obrazloženje: Početkom školske godine,učenici osnovnih i srednjih škola imaju potrebu za nabavku udžbenika za novu školsku godinu.isto tako većina njih imaju udžbenike od prošle školske godine koje mogu prodati ili zamjeniti za potrebne. Kako bi se olakšalo djeci i njihovim roditeljima i omogučilo legalno kupovanje i prodavanje udžbenika, potrebno je odrediti i urediti mjesto za preprodavače kako bi isti uz odobrenje nadležne službe od 20.avgusta do 20. septembra prodavali i otkupljivali udžbenike za djecu.
Odgovor:
Stručna Služba Gradskog vijeća je predmetno pitanje uputila:Gradonačelniku (putem Službe kabineta Gradonačelnika) ,Službi za urbanizam i Službi za privredu i upravljanje razvojem. Odgovor Službe za privredu i upravljanje razvojem: Vezano za proslijeđeno vijećničko pitanje-inicijativu vijećnika Ekrema Tuke podnesenu u pismenoj formi na 41 .sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj dana 23.09.2019.godine dostavljamo odgovor kako slijedi: Članom 8. stav 3. Zakona o unutrašnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH",broj 40/10 I 79/17) regulisano je da prodaju robe na štandovima i stolovima izvan tržnica na malo,mogu obavljati registrirani trgovci samo na mjestima koja svojom odlukom odredi nadležni organ kantona, grada ili općine i za koje nadležni organ da odobrenje. Pravilnik o uslovima minimalne tehničke opremljnosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga("Službene novine Federacije BiH",broj 49/12 i 35/18) u članu 50. propisuje između ostalog da se prodaja robe izvan poslovnih prostorija (prodavnica) može obavljati na štandovima, stolovima i u boksovima na tržnicama na malo, te na štandovima i stolovima izvan tržnica na malo, i dr. a u članu 55. istog Pravilnika je regulisano da se prodaja robe na javno-prometnim površinama na štandovima i stolovima izvan tržnica na malo može obavljati samo na mjestima koje svojim propisom odredi nadležni organ lokalne samouprave. U skladu sa unaprijed navedenim, a uvezi podnesene inicijative, za određivanje mjesta za postavljanje štandova i stolova( izvan tržnica na malo) preprodavača udžbenika i izdavanje odobrenja za ista, nadležna je Služba za urbanizam. Odgovor Službe za urbanizam: Shodno odredbi člana 21. tačka 10. Statuta Grada Zenica ("Službene novine Grada Zenica", broj 5/15), Gradsko vijeće u okviru svoje nadlaežnosti, između ostalog, donosi plna korištenja javnih površina. Odredbom člana 3. stav (1) Odluke o korišćenju javnih površina ("Službene novine općine Zenica",broj:9/99 i "Službene novine Grada Zenica", broj 1/18), propisano je da plan korišćenja javnih površina donosi Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika. Odredbom člana 15. Odluke o korišćenju javnih površina je regulisano da uz zahtjev za izdavanje odobrenja za korišćenje javne površine podnosilac zahtjeva prilaže dokaz da ima odobrenje za obavljanje određene djelatnosti za koju se traži zauzimanje dijela javne površine, ako je to predviđeno propisima kojima se ta djelatnost uređuje. S tim u vezi, Služba za urbanizam je pokrenula aktivnosti na izradi predmetnog Plana za 2020.godinu. Planirano je da navedeni Plan sadrži, između ostalog i površine na kojima se može vršiti privremeno zauzimanje u svrhu prodaje rabljenih udžbenika za lica koja imaju registrovanu djelatnost.