Javna rasprava - Izgradnja HE Janjići, Zenica

Federalno ministarstvo okoliša i turizma dopisom je obavijestilo Grad Zenica da Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo namjerava izgraditi HE Ustikolina instalisanog kapaciteta 16,00 MW na lokalitetu općine Zenica. Kako se radi o postrojenju za koje nadležno ministarstvo treba da osigura učešće javnosti u postupcima prethodne procjene uticaja na okoliš javna rasprava o ovoj temi će se održati u prostorijama osnovne škole "Enver Čolaković" u Janjićima, ulica Sarajevska 410, dana 15.1.2016. godine sa početkom u 10.00 sati. Dokumentacija za Studiju o uticaju na okoliš dostupna je svim zainteresiranim subjektima na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, koje je dostupna na sljedećem linku.