Javna rasprava o Nacrtu Regulacionog plana „Odmut, Jalija i Talića brdo“

Javna rasprava o Nacrtu Regulacionog plana „Odmut, Jalija i Talića brdo“ održaće se:

-       dana 10.12.2018.godine u 18,00 sati u prostorijama MZ „Sejmen“ za MZ „Sejmen“ i MZ „Jalija“,

-       dana 11.12.2018.godine u 18,00 sati u prostorijama MZ „Londža“ za MZ „Odmut“ i MZ „Londža“.

Gradsko vijeće Zenica na sjednici održanoj 29.11.2018.godine, donijelo je Odluku o usvajanju Nacrta Regulacionog plana „Odmut, Jalija i Talića brdo“ i upućivanju na javnu raspravu u trajanju od 10 dana.

U cilju obezbjeđivanja uvjeta i mogućnosti učešća građana u donošenju Prijedloga Regulacionog plana „Odmut, Jalija i Talića brdo“, shodno Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata i Programu i planu aktivnosti za izradu Plana, pozivamo sve građane da prisustvuju Javnoj raspravi i svojim prijedlozima i sugestijama daju doprinos u donošenju istog. 

Javna rasprava će se održati prema programu javne rasprave od 03.12. do 13.12.2018.godine, a svoje primjedbe i sugestije građani mogu dostaviti u pismenoj formi putem pisarnice, Službi za urbanizam, Grad Zenica, sa naznakom „JAVNA  RASPRAVA“.