Javna rasprava o Nacrtu Regulacionog plana "Trg rudara"

Dana 07.12.2018.godine u prostorijama MZ „Brist“ održaće se Javna rasprava o Nacrtu Regulacionog plana „Trg rudara“, s početkom u 18,00 sati.

Gradsko vijeće Zenica na sjednici održanoj 29.11.2018.godine, donijelo je Odluku o usvajanju Nacrta Regulacionog plana „Trg rudara“ i upućivanju na javnu raspravu u trajanju od 10 dana.

U cilju obezbjeđivanja uvjeta i mogućnosti učešća građana u donošenju Prijedloga Regulacionog plana „Trg rudara“, shodno Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata i Programu i planu aktivnosti za izradu Plana, pozivamo sve građane da prisustvuju Javnoj raspravi i svojim prijedlozima i sugestijama daju doprinos u donošenju istog. 

Javna rasprava će se održati prema programu javne rasprave od 03.12. do 13.12.2018.godine, a svoje primjedbe i sugestije građani mogu dostaviti u pismenoj formi putem pisarnice, Službi za urbanizam, Grad Zenica, sa naznakom „JAVNA  RASPRAVA“.

PROGRAM  JAVNE  RASPRAVE - Nacrt Regulacionog plana „Trg rudara“

 

-         03.12. – 13.12.2018.  .................  javni uvid na oglasnoj ploči

                                                      (izlogu sale za vjenčanje) i         

                                                      prostorijama MZ

 

-         04.12. – 07.12.2018. ..................  konsultacije sa Nosiocem izrade     

Planaod 12,00-14,00 h u prizemlju

                                                     Zgrade „Prostor“-a

                                                         

-         07.12.2018. u 18,ooh ............. Javna rasprava održaće se u

prostorijama MZ „Brist“.

Pozivaju se svi zainteresirani

                                                       građani da prisustvuju javnoj

raspravi.

 

-         07.12. –  13.12.2018.  ............. dostavljanje primjedbi i sugestija

                                            Službi za urbanizam u

                                            pismenoj formi putem pisarnice.

                                                         

-         od 13.12.2018. ......................    obrada svih prispjelih primjedbi

                                                          (opravdane primjedbe ugrađuju se

  u Plan, a za neosnovane daje se  

                                                          pismeno obrazloženje).