Javnoj ustanovi Kantonalna bolnica Zenica upućen dopis u vezi s rješavanjem vlasničko-pravnih odnosa

Dopis upućen Javnoj ustanovi Kantonalna bolnica Zenica vezan za rješavanje vlasničko-pravnih odnosa na nekretninama koje koristi JU Kantonalna bolnica Zenica pročitajte ovdje.