Obavijest o kanalima komunikacije građana sa gradskom upravom

Gradska uprava na čelu sa Gradonačelnikom obavještava i podsjeća javnost da postoji nekoliko kanala za podnošenje žalbi i zahtjeva građana, a to su:

-          info-pult na ulazu u zgradu sa šalter salom, na kome je građanima dostupan obrazac zahtjeva za prijem kod Gradonačelnika (obrazac prijave možete preuzeti ovdje),

-          obrazac prijave i pritužbi zbog kršenja Etičkog kodeksa zaposlenika gradske uprave nalazi se u printanom obliku na info-pultu, a dostupan je i u elektronskoj formi na web site Grada (obrazac prijave možete preuzeti ovdje). Takođe, Izvod iz Etičkog kodeksa možete preuzeti ovdje,

-          mogućnost prijavljivanja nepravilnosti u radu zaposlenika i sumnje na korupciju (u pisanoj formi – upućuje se Gradonačelniku Grada),

-          portal "Centar 72" koji je uspostavljen 2014. godine u saradnji sa Fondacijom CPI putem kojeg građani mogu 24 sata dnevno dostavljati prijave i zahtjeve koristeći web portal ili "Android" aplikaciju, a gradska uprava je dužna odgovoriti u roku od 72 sata, odnosno 3 radna dana,

-          evidentiranje usmenih predstavki i pritužbi građana u kancelariji broj 102 u Stručnoj službi Gradskog vijeća – kod službenika čiji je zadatak da provjerava osnovanost predstavki i pritužbi građana i da ih informiše o mogućnosti vezanih za rješavanje njihovih zahtjeva,

-          besplatna telefonska linija (broj: 080 02 03 43) koja je uspostavljena početkom ove godine na inicijativu Gradonačelnika kao alat putem kojeg građani imaju sljedeće mogućnosti:

a)      da podnose pritužbe na rad zaposlenika, prijave o sumnji na korupciju, kao i pohvale – "opcija 1"

b)     da prijave problem komunalne infrastrukture - ˝opcija 2˝

c)      da prijave lokaciju pasa lutalica - ˝opcija 3˝.

           Postupanje po prijavama građana regulisano je Uputstvom (koje možete preuzeti ovdje), a

           obavijesti o prijavama i njihovom rješavanju mogu se naći na web stranici Grada jednom

           mjesečno za protekli mjesec.       

Napominjemo da je besplatni telefon (080 02 03 43)  dostupan građanima 24 sata.

 

                                                                            Služba Kabineta Gradonačelnika