Poziv privrednicima na prezentaciju - predstavljanje procesa certifikacije opština/gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem

Ovom prilikom želimo da Vas obavijestimo da je Grad Zenica pristupio implementaciji Programa certifikacije gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Evropi (BFC SEE). BFC SEE je jedinstveni program za poboljšanje kvaliteta usluga i informacija koje lokalne samouprave u regionu Jugoistočne Evrope pružaju privrednicima.
Program certifikacije ujedno ima za cilj da unaprijedi saradnju gradske uprave i poduzetnika, kao i svih aktera koji su uključeni u proces privlačenja i realizacije investicija, te da promoviše standarde koji utiču na kreiranje povoljne poslovne klime. Dakle, kvalitetnija interna organizacija gradskih administracija, intenzivna saradnja sa domaćim poduzetnicima kao i eksterna prepoznatljivost od strane investitora i drugih zainteresovanih aktera, glavne su prednosti koje lokalne samouprave ostvaruju pristupanjem BFC SEE procesu.
U narednih godinu dana, gradska uprava intenzivno će raditi na ispunjavanju niza kriterija koji se odnose na analizu i unapređenje kvaliteta, u smislu identifikovanja investicionih potencijala, infrastrukturnih resursa, usluga i informacija koje se nude domaćim poduzetnicima i potencijalnim investitorima. Jedan od ključnih kriterija je uspostavljanje javno-privatnog dijaloga formiranjem stalnog Privrednog savjeta, sa ciljem uspostavljanja sistemske i kontinuirane komunikacije gradonačelnika/lokalne samouprave i poslovne zajednice Grada Zenice.
Tim povodom Vas pozivam na kratku prezentaciju ovog Programa, dana 11.03.2016.godine s početkom u 10:00 u Velikoj Sali Gradskoga vijeća, na kojoj ćemo Vas upoznati sa tokom procesa certifikacije, i objasniti značaj i prednosti Programa za privredu i lokalnu administraciju.  

Gradonačelnik

Husejin Smajlović