Preventivne aktivnosti inspekcije

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A
    Federacija Bosne i Hercegovine
         G R A D  Z E N I C A
Služba za ekologiju, komunalne
      i  inspekcijske poslove
   - Odsjek za inspekcije -

Zenica, 18. 04. 2017. godine,                                                               
              



SAOPĆENJE ZA JAVNOST


     Odsjek za inspekcije Grada Zenica u okviru preventivnih aktivnosti obavještava i upozorava prodavače nedozvoljene visokotarifne, prehrambene, tekstilne i druge robe koja se vrši sa javnih površina, sa ulica i trgova, izvan pijačnih mjesta i bez odobrenja nadležnih gradskih službi, da odmah uklone svoje štandove sa robom namijenjene nezakonitoj prodaji.

     Nakon ovog upozorenja nadležni gradski inspektori će bez izuzetka u svojim narednim aktivnostima, u skladu sa odredbama Odluke o komunalnom redu, odmah na licu mjesta preduzimati sve mjere iz svoje nadležnosti, kako upravne uključujući oduzimanja, tako i prekršajne sankcije.




                                                                                         
                                                                                       POMOĆNICA
                                                                                   GRADONAČELNIKA

                                                                                            
                                                                                      Sabira Helvida