Rasvjeta u Talamima, ulicama Zvečajska, Werostin i Bijeli put

Po okončanju postupka javne nabavke za izgradnju javne rasvjete u ulicama: Talami, Werostin put i Bijeli put, Zvečajska i Crkvice zaključen je Ugovor broj: 02-14-18645-4/17 od 13.12.2017. godine između Grada Zenice, kao naručioca i "TRANZITELEKTRO" d.o.o. Zenica, kao izvršioca.

Shodno odredbama ugovora, izvođač je uveden u posao 17.01.2018 godine  na slijedećim lokacijama: Talami, Werostin put i Bijeli put, Zvečajska i Crkvice.

U  naselju Talami su završeni svi projektom predviđeni radovi, ugrađeno je 1000 metara SKS kabla, 10 svjetiljki i uzemljenje.

Na lokaciji Werostin put i Bijeli put položeno je 1300 metara kabla, ugrađeno 14 svjetiljki i urađeno je uzemljenje.

U  Zvečajskoj ulici je ugrađeno 850 metara kabla i ugrađeno je 13 svjetiljki.

Količina izvedenih radova na ove tri lokacije predstavlja prvu fazu izgradnje javne rasvjete, kojom je obuhvaćeno cca 45 posto radova predviđenih projektno - tehničkom dokumentacijom.

Radovi u ulici Crkvice broj 26 do 32 su još u toku, položen je SKS kabal, vrši se betonaža temelja za montažu stubova. Na ovoj lokaciji će biti izvedeni u cjelosti svi radovi predviđeni projektno-tehničkom  dokumentacijom. Bitno je napomenuti da je  u naselju Talami novoizgrađeni dio javne rasvjete pod naponom i u funkciji. Što se tiče Zvečajske i Werostin puta i Bijelog puta planirano je u skladu s projektno tehničkom dokumentacijom ugradnja dva nova mjerna oramara. Ormari su šemirani ali nisu ugrađeni iz razloga što je za iste potrebno da se provede procedura pribavljanja elektro-energetske saglasnosti, kako bi se i ove lokacije priključile na sistem javne rasvjete.

Ukupna vrijednost investicije  po ovom  Ugovoru je 25.947,20 KM bez PDV-a.

Gradska uprava