Grant za mlade

Izvještaj o općinskom grantu za mlade

U okviru budžeta Službe za društvene djelatnosti Općine Zenica za 2008. godinu, predviđena su sredstva za „grant za mlade“ u iznosu od 80.000,00 KM.

Na osnovu raspisanog Konkursa za podnošenje aplikacija za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine – Grant za mlade, a nakon isteka roka za prijavu projekata, Komisija sastavljena od predstavnika Komisije za mlade, Savjetodavnog odbora mladih, Nevladinog sektora i Službe za društvene djelatnosti koju je formirao Načelnik Općine, a u skladu sa sporazumom Općinskog Vijeća i nevladinih organizacija, izvršila je uvid u sve projekte. Prema kriterijima raspodjele budžetskih sredstava sa ove pozicije pravo učešća na Konkurs su imale registrirane omladinske organizacije koje se bave pitanjima mladih, neformalne omladinske grupe i pojedinci sa područja Općine Zenica.

Prema kriterijima i uslovima Konkursa u predviđenom roku podneseno je ukupno 126 projekata od kojih 54 od strane omladinskih organizacija, 7 projekata od strane neformalnih grupa i 65 mini projekata od strane pojedinaca. 

Prema Konkursu, uslovi za korištenje budžetskih sredstava su slijedeći:

- Da se projekat implementira na području Općine Zenica;

- Da se projekat realizuje na području Općine Zenica do kraja 2008. godine;

- Da pojedinačna vrijednost projekta za organizacije i neformalne grupe ne prelazi 2.000,00 KM, a za pojedince 500,00 KM;

- Da se projekat odnosi na kreativno izražavanje, edukaciju, zatim aktivnosti koje potiču mlade na demokratiju, toleranciju i ravnopravnost spolova, da promovišu volonterizam i timski rad i podršku mladima sa posebnim potrebama. 

Komisija za odabir projekata, nakon 3 održana sastanka na kojima je izvršeno vrednovanje i rangiranje prispjelih projekata – svakog pojedinačno je konstatovala da opšte i posebne uslove Konkursa ispunjava 37 projekata nevladinih organizacija, 5 projekata neformalnih grupa i 36 projekata pojedinaca.

Od planiranih sredstava, Komisija je nakon procjene vrijednosti projekata odobrila ukupan iznos od 55.870,00 KM. Od navedenog iznosa za projekte nevladinih organizacija je odobreno 37.300,00 KM, neformalnim grupama 5.400,00 KM i pojedincima 13.170,00 KM.

Načelnik Općine Husejin Smajlović je potpisao 78 Ugovora, a toku je potpisivanje od strane nevladinih organizacija, neformalnih grupa i pojedinaca kao aplikanata , tako da će sredstva biti operativna do polovine mjeseca maja kako bi mogla početi realizacija projektnih aktivnosti. Također, ranije ne prijedlog Savjetodavnog odbora za mlade i Komisije za mlade, Zaključkom načelnika odobren je projekat „Organizovanje zajedničke mature svih srednjih škola“ u iznosu od 5.000,00 KM.

Preostali dio sredstava iz „Granta za mlade“ će biti utrošen za podršku omladinskih projekata koji zbog manjih nedostataka nisu podržani u prvom krugu, a nakon što otklonu nedostatke i izvrše potrebne korekcije u skladu sa smjernicama i uputama Komisije za odabir projekata. Ovim je Općina još jednom pokazala opredjeljenost prema mladima i svoju ozbiljnost kada su u pitanju mladi i omladinska politika u Općini Zenica, jer nijedna ozbiljna institucija ne može reći da podržava mlade ukoliko ne predvidi sredstva za realizaciju njihovih ideja.