Obavijest za ustanove kulture u Zenici

Očekujemo vaše projekte!

Broj: 08-40-27407/07

Zenica, 16.11.2007. godine

 

            ORGANIZACIJAMA/USTANOVAMA KULTURE U ZENICI

 

            PREDMET: Dostava projekata

 

            Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona uputilo je Službi za društvene djelatnosti dopis u kojem traže dostavljanje projekata omladinskih organizacija i ustanova i organizacija kulture sa zeničkog područja, kako bi ih komisije koje će se formirati mogle razmotriti, te eventualno predložiti Vladi Kantona za uvrštavanje u programe raspodjele sredstava iz budžeta Kantona za 2008. godinu.

Dostavljeni projekti moraju ispunjavati slijedeće uslove:

 

1.      Projekti iz oblasti kulture – mogu konkurisati isključivo organizacije i ustanove koje se bave kulturnom djelatnošću; projekti moraju sadržavati naziv, kratki opis, ciljnu grupu, budžet, očekivane efekte, način valorizacije rezultata. Projekat mora biti potpisan od odgovorne osobe i ovjeren pečatom organizacije/ustanove.

 

            Uz Projekat nužno je dostaviti: kopiju rješenja o registraciji, kopiju uvjerenja o poreznoj registraciji-ID broj porezne uprave, žiro računo organizacije – kopiju ugovora koji je organizacija sklopila sa bankom o otvaranju žiro računa, adresu organizacije, telefon organizacije, odgovornu osobu.

            Ukoliko je organizacija/ustanova primala sredstva za projekte u 2007. godini iz budžeta Kantona, nužno je dostaviti izvještaj u kome treba precizirati u koje su svrhe upotrebljena sredstva.

 

Napomena: Projekti iz svih oblasti koje dostavljaju organizacije/ustanove kojima su dodijeljena sredstva iz budžeta Kantona u 2007. godini neće biti razmatrani ukoliko ne budu sadržavali tražene elemente, podatke o organizaciji/ustanovi i izvještaje o namjenskom utrošku sredstava u 2007. godini.

 

            Projekte u 2 primjerka dostaviti hitno, najkasnije do 30.11.2007. godine na adresu:

OPĆINA ZENICA

Služba za društvene djelatnosti, socijalnu zaštitu, raseljena lica i izbjeglice

Trg BiH broj 6

 

 

   ŠEF ODSJEKA                                                                 POMOĆNIK NAČELNIKA

 

Zijad Softić, dipl.pol.                                                                           Miro Janjušić, dipl. ecc.