Održan nastavak šeste sjednice GV Na prijedlog proširenog Radnog predsjedništva Gradskog vijeća Zenica održan je nastavak prekinute šeste sjednice Gradskog vijeća Zenica od 30. marta 2017. godine,  
Podsjećamo da  su  tada sjednicu napustili vijećnici SDA, A-SDA i Snage centra, nezadovoljni gradonačelnikovim povlačenjem sa dnevnog reda Prijedloga ovogodišnjeg gradskog budžeta.
U nastavku šeste sjednice usvojeni su Izvještaj o radu gradske uprave i Gradonačelnika Zenice za 2016. godinu i Prijedlog Odluke o određivanju konačne građevinske cijene1m2   korisne  stambene  površine  na području Grada Zenica. Ovom odlukom  građevinska  cijena jednog metra kvadratnog stambene površine u Zenici iznosi 1000,00 KM. Ova cijena bi trebala biti stimulativna za investitore, kao što je navedeno u obrazloženju predlagača.
 Usvojen je Zaključak za davanja saglasnosti na hipotekarni kredit Javnom preduzeću "Parking servis" d.o.o. od 700.000,00 KM  na rok otplate od osam godina. Ovim  kreditom JP  namjerava zatvoriti ranije  kreditno zaduženje,  investirati u rekontrukciju i modernizaciju parking lokacija, garažnih kapaciteta i nabavku opreme .  Zaključeno je da Gad i menadžent preduzeća  pokušaju  dogovoriti povoljniju kamatnu stopu u fazi pripreme Ugovora  o dogovorenom kreditu u skladu sa situacijom na tržištu.
Vijeće je razmatralo i Zaključak o prodaji  građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe. Radi se zemljištu na Mokušnicama, a na zahtjev firme Džananović.  Prijedlog zaključka  je predlagač  povukao sa dnevnog reda  uz obavezu predlagača da pribavi  mišljenje Gradskog pravobranioca.
U sklopu Informacije o provedenoj javnoj raspravi o materijalu Ocjena mogućih rješenja za snabdijevanje toplinskom energijom grada Zenica predstavnici kompanije ArcelorMittal Zenica prezentovali su projekt Energetike i formiranje yoint-venture kompanije.  
U diskusiji su otvorena mnoga pitnja vezano za ovaj projekt. Zaključeno je da se formira  stručni tim koji će nastaviti sa pregovorima oko formiranja JV kompanije  i  zaštiti interese Grada.Također je od resorne gradske službe, KTG-a i svih koji su učestvovali u projektu TE-TO zatraženo očitovanje o eventualnim obavezama grada prema istom i dostavljanje Ugovora  sa KTG Vijeću, Gradonačelniku i Gradskom pravobraniocu.
Informacija o bratimljenju Grada Zenica sa turskim gradom Izmit/Kocaeli je na prijedlog Gradonačelnika, kao predlagača materijala, skinuta s dnevnog reda.