Održana 10. sjednica Gradskog vijeća Zenica

Jučer je održana 10. sjednica Gradskog vijeća Zenica kojom je predsjedavala gđa. Sanja  Renić.

Na početku sjednice gradonačelnik je predložio dopunu dnevnog reda s Prijedlogom da se uputi zahtjev Premijeru Zeničko-dobojskog kantona da povuče zahtjev za ocjenu ustavnosti Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim taksama upućen Ustavnom sudu FBiH. Nakon izjašnjavanja vijećnika Gradskog vijeća o ovom Prijedlogu, predsjedavajuća Gradskog vijeća konstatovala je da ovaj Prijedlog nije usvojen.

Prihvaćen je dnevni red koji je vijećnicima dostavljen u Pozivu za desetu sjednicu Gradskog vijeća.

U okviru tačke Vijećnička pitanja, inicijative i pitanja uputili su slijedeći vijećnici: Nermin Mehić, Mensud Keleštura, Elvir Purić, Đenan Dedić, Alić Hamza, Rusmir Isak, Čosić Ekrem, Emina Tufekčić, Mladen Simić, Ekrem Tuka, Jasmin Hodžić, Vahid Spahić i predsjedavajuća Gradskog vijeća Sanja Renić.

Razmatrana je i usvojena Informacija o realizaciji Programa 22. MKM "Zeničko proljeće".

Nakon provedene diskusije Gradsko vijeće Zenica usvojilo je Izvještaj o radu i poslovanju JP "RTV Zenica" d.o.o. Zenica u 2016.godini uz prijedloge navedene u Izvještajima Komisije za ekonomske odnose i Komisije za društvene djelatnosti, socijalni rad i boračko - invalidsku zaštitu koje su prethodno razmatrale ovaj Izvještaj.  

U okviru razmatranja Izvještaja o radu i poslovanju JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica za period 01.01. do 31.12.2016.godine provedena je rasprava nakon koje je Izvještaj usvojen uz uzimanje u obzir sugestija Komisije za društvene djelatnosti, socijalni rad i boračko – invalidsku zaštitu, Komisije za ekonomske odnose i Komisije za pitanje mladih.  

U sklopu 5 tačke dnevnog reda o razmatranju Izvještaja o radu JU Apoteka "Zdravlje" Zenica za 2016.godinu prema prijedlogu Komisije za društvene djelatnosti, socijalni rad i boračko - invalidsku zaštitu uvodne napomene za ovu tačku podnijela je direktorica gđa. Višnja Kruškić. U svom izlaganju gđa. Kruškić je naglasila da i pored duga koji ima ova Ustanova poslovanje nije ugroženo te posebno istakla da Ustanova nema dugovanja prema zaposlenima uz napomenu da u radu primjenjuju Granski kolektivni ugovor što opterećuje poslovanje. Nakon izjašnjavanja vijećnika, usvojen je ovaj Izvještaj.    

Izvještaj o radu JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica za 2016.godinu usvojen je uz prijedloge Komisije za pitanja mladih i Komisije za društvene djelatnosti, socijalni rad i boračko - invalidsku zaštitu:

·         da se planiraju veća sredstva u budžetu za adaptaciju i opremanje vrtića Ustanove, kako bi se stvorili uslovi za normalan rad i prihvat većeg broja djece,

·         da se provede sugestija revizora u pogledu ugovaranja međusobnih obaveza Osnivača i Ustanove te

·         da se izvrši procjena vrijednosti objekata - prostora van upotrebe, radi obezbjeđenja sredstava potrebnih za dovođenje tih prostora u prvobitnu funkciju.

U daljem toku sjednice Gradsko vijeće je usvojilo:

·         Prijedlog Plana kapitalnih investicija Grada Zenica za period 2017-2020;

·         Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe;

·         Prijedlog Realizacije zaključka o usvajanju Informacije o realizaciji ugovora o osnivanju PD Komgrad - Ze d.o.o. Zenica br.01-49-4624/15 od 17.03.2015.godine.

Na ovoj sjednici ponovo je razmatran zahtjev NK "Čelik" za sanaciju stanja u NK "Čelik" i reprogram dugovanja prema Poreznoj upravi. Uvodne napomene za ovu tačku dnevnog reda podnio je novoizabrani predsjednik Upravnog odbora NK "Čelik" gdin. Jasmin Memišević. U raspravljanju o ovoj tački konstatovano je da se razmotre mogućnosti pokretanja procedura za otpis dugova NK "Čelik" po osnovu komunalnih usluga Javnim preduzećima Grada Zenica. Po završetku diskusije usvojen je reprogram dugovanja prema Poreznoj upravi.