Održana 11. sjednica Gradskog vijeća Zenica

Jučer je održana 11. sjednica Gradskog vijeća Zenica kojom je predsjedavao zamjenik predsjedavajuće gdin. Jasmin Hodžić.

Na početku sjednice gradonačelnik gdin. Fuad Kasumović je predložio dopunu dnevnog reda s Prijedlogom da se uputi zahtjev Premijeru Zeničko-dobojskog kantona da povuče zahtjev za ocjenu ustavnosti Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim taksama upućen Ustavnom sudu FBiH. Nakon pojedinačnog izjašnjavanja vijećnika Gradskog vijeća o ovom Prijedlogu, zamjenik predsjedavajuće Gradskog vijeća konstatovao je da ovaj Prijedlog nije usvojen.

Dnevni red je dopunjen jednom tačkom koja se odnosi na Informaciju o realizaciji projekta Plava voda.

Nakon dopune dnevnog reda na ovoj sjednici razmatrano je osam tačaka.

Prije razmatranja prve tačke dnevnog reda vijećnik gdin. Spahija Kozlić predložio je korekciju Zapisnika sa osme sjednice Gradskog vijeća Zenica održane 25. i 26. maja 2017.godine u vezi sa ranije istaknutom primjedbom na tačku pet Zapisnika koja se odnosi na Informaciju o stanju u oblasti poljoprivrede u 2016.godini sa Programom mjera za unaprjeđenje poljoprivrede u 2017.godini na području Grada Zenica. Pored korekcije Zapisnika gdin. Kozlić je predložio da sastavni dio korigovanog Zapisnika bude Izvještaj Komisije za ekonomske odnose od 23. maja 2017.godine u dijelu koji se odnosi na tačku pet. Nakon izjašnjavanja vijećnika ovaj prijedlog je usvojen.  

Bez rasprave usvojeni su:

·         Zapisnik sa devete sjednice gradskog vijeća Zenica održane 22. juna 2017.godine i

·         Zapisnik sa desete sjednice gradskog vijeća Zenica održane 29. juna 2017.godine.

U okviru tačke Vijećnička pitanja, inicijative i pitanja uputili su slijedeći vijećnici: Amela Granić, Sanjin Aldobašić, Mensud Keleštura, Fuad Lužić, Almir Babajić, Vahid Spahić, Sabina Delić, Jasna Alibašić, Nermin Mehić, Mladen Simić, Ekrem Čosić, Ekrem Tuka, Goran Bulajić i Emina Tufekčić.

Nakon provedene diskusije Gradsko vijeće Zenica usvojilo je Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica“ d.o.o. Zenica za 2016.godinu.

U okviru razmatranja Izvještaja o radu i poslovanju JP „Gradsko groblje“ d.o.o. Zenica za 2016.godinu vijećnici su pohvalili menadžment ovog preduzeća i posebno istakli da je preduzeće ispunilo javnu funkciju za koju je osnovano.

Gradonačelnik gdin. Fuad Kasumović naglasio je da nije zadovoljan finansijskim rezultatima ovog preduzeća te da će nakon šestomjesečnog izvještaja o radu direktora ponovo analizirati poslovanje preduzeća nakon čega će poduzeti neophodne mjere u svrhu poboljšanja poslovanja. Nakon izjašnjavanja vijećnika ovaj Izvještaj je usvojen.

U sklopu 5 tačke dnevnog reda o razmatranju Izvještaja o poslovanju PD „Komgrad - Ze“ d.o.o. Zenica za 2016.godinu, direktor preduzeća gdin. Muhamed Šibonjić pojasnio je da ovo preduzeće nije pravni sljednik JP Komrad d.o.o. Zenica. PD "Komgrad – Ze" d.o.o. Zenica je ugovorom o osnivanju preuzelo obavezu rješavanja radno-pravnog statusa 75 radnika JP "Komrad" d.o.o. Zenica i za te radnike uredno su uplaćivani doprinosi od momenta zapošljavanja do danas, odnosno do prestanka rada za one koji su stekli uslove za penzionisanje. Nakon rasprave Gradsko vijeće usvojilo je ovaj Izvještaj uz sugestije Komisije za prostorno planiranje i ekologiju i Komisije za ekonomske odnose koje su prethodno razmatrale Izvještaj.

U daljem toku sjednice usvojen je Izvještaj o poslovanju „Alba Zenica“ d.o.o. Zenica za 2016.godinu.

Sa dnevnog reda povučen je Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom na zahtjev firme Hass - Komerc d.o.o. Zenica.

Na ovoj sjednici razmatrana je i primljena k znanju Informacija o realizaciji projekta Plava voda.