Održana 9. sjednica Gradskog vijeća Zenica

Jučer je održana 9. sjednica Gradskog vijeća Zenica kojom je predsjedavala gđa. Sanja  Renić.

Minutom šutnje vijećnici i prisutni u sali Gradskog vijeća odali su počast stradalim civilima u ulici Derviša Imamovića, 1993. godine.

Na početku sjednice dopunjen je dnevni red s dvije tačke:

1.   Realizacija zaključka o usvajanju Informacije o realizaciji ugovora o osnivanju PD Komgrad - Ze d.o.o. Zenica br.01-49-4624/15 od 17.03.2015.godine i

2.   Razmatranje zahtjeva NK Čelik za sanaciju stanja u NK Čelik i reprogram dugovanja prema Poreznoj upravi FBiH.

Nakon prihvatanja predložene dopune dnevnog reda predsjedavajuća Sanja Renić pročitala je Odgovor Premijera Zeničko-dobojskog kantona na zaključak kojim je gradsko vijeće uputilo zahtjev Premijeru da dostavi Informaciju o razlozima upućivanja zahtjeva za ocjenu ustavnosti Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim taksama koju je donijelo gradsko vijeće 29.12.2016.godine.   

Usvojen je Zapisnik sa osme sjednice Gradskog vijeća Zenica održane 25. i 26. maja 2017.godine sa primjedbom vijećnika Spahije Kozlića na tačku pet Zapisnika koja se odnosi na Informaciju o stanju u oblasti poljoprivrede u 2016.godini sa Programom mjera za unaprjeđenje poljoprivrede u 2017.godini na području Grada Zenica.

U okviru tačke Vijećnička pitanja, inicijative i pitanja uputili su slijedeći vijećnici: Nermin Mehić, Sanjin Aldobašić, Mensud Keleštura, Amela Granić, Jasmin Hodžić, Sabina Delić, Đenan Dedić, Elvir Purić, Vahid Spahić, Sinanudin Smriko, Fuad Lužić, Kovačević Hamid, Mladen Simić, Kenan Fetahagić, Ekrem Tuka, Spahija Kozlić, Emina Tufekčić, Goran Bulajić i predsjedavajuća Gradskog vijeća Sanja Renić.

Razmatrana je i Informacija o realizaciji sezone grijanja 2016/2017.godina. U okviru ove tačke usvojeni su slijedeći prijedlozi:

-       da se definiše početak i kraj grijne sezone u smislu produženja grijne sezone za jedan mjesec dana tako da grijna sezona počinje 1. oktobra a završava se 1. maja

-       da se građanima umanje cijene grijanja ne samo za period kada grijanja nema nego i za period kada je smanjena isporuka toplotne energije

-       prijedlog Komisije za prostorno planiranje i ekologiju da JP "Grijanje" d.o.o. Zenica, u saradnji sa Skupštinom preduzeća, iznađe način kompenzacije računa korisnicima usluge grijanja za 15 dana u periodu od 15.04. do 30.04.2017.godine.

Nakon provedene diskusije Gradsko vijeće Zenica usvojilo je Izvještaj o realizaciji kapitalnih ulaganja u oblasti vodoprivrede u 2016.godini i Program utroška sredstava u oblasti vodoprivrede na području Grada Zenica za 2017.godinu. Usvojen je prijedlog gradonačelnika o upućivanju zahtjeva Zeničko-dobojskom kantonu za dostavljanje Informacije o razlozima smanjenja sredstava za Grad Zenicu i pregleda rasporeda sredstava drugim gradovima. Usvojena je Inicijativa gradonačelnika mjesnim zajednicama za preuzimanje upravljanja lokalnim vodovodom.

Na ovoj sjednici razmatrani su Izvještaj – izgradnja, uređenje i održavanje gradskih ulica i putne mreže na teritoriji Grada Zenica u 2016. godini i Plan ulaganja u oblasti putne infrastrukture za 2017.godinu (Lokalni i nekategorisani putevi i gradske ulice; Rekonstrukcija i investiciono održavanje putna mreža). Uvodne napomene za ovu tačku dnevnog reda podnijela je pomoćnica gradonačelnika u Službi za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove gđa. Sabira Helvida. Nakon rasprave usvojeni su navedeni Izvještaj i Plan ulaganja.

U daljem toku sjednice Gradsko vijeće je usvojilo:

·         Izvještaj o radu i poslovanju JU Bosansko narodno pozorište Zenica za 2016.godinu;

·         Izvještaj o radu i poslovanju JU Opća biblioteka u Zenici za 2016.godinu;

·         Izvještaj o radu i poslovanju JU Muzej grada Zenica za 2016.godinu;

Usvojen je prijedlog da se Realizacija zaključka o usvajanju Informacije o realizaciji ugovora o osnivanju PD Komgrad - Ze d.o.o. Zenica br.01-49-4624/15 od 17.03.2015.godine ponovo razmatra na 10. sjednici Gradskog vijeća Zenica zakazanoj za 29. juni 2017.godine.

Prilikom razmatranja zahtjeva NK Čelik za sanaciju stanja u NK Čelik i reprogram dugovanja prema Poreznoj upravi FBiH usvojen je zaključak proširenog radnog predsjedništva da se shodno Statutu Kluba uspostave upravljačke strukture -  Upravni odbor koji će Gradskom vijeću dostaviti plan sanacije i reprogram dugovanja prema poreznoj upravi FBiH. Ovaj Zahtjev bit će razmatran na 10. sjednici Gradskog vijeća Zenica zakazanoj za 29. juni 2017.godine.

Na kraju sjednice gradonačelnik Zenice gdin. Fuad Kasumović i predsjedavajuća gradskog vijeća gđa. Sanja Renić uputili su iskrene čestitke vjernicima islamske vjeroispovijesti povodom ramazanskog Bajrama uz želju da dane Bajrama provedu u miru, zdravlju i radosti.