Održana šesta sjednica Vijeća općine Zenica

USVOJEN BUDŽET ZA 2009. GODINU
Nakon usvajanja Zapisnika sa pete sjednice Vijeća općne Zenica, danas su  vijećnici usvojili Budžet općine za 2009. godinu i Odluku o njegovom izvršenju .Ovogodišnji općinski budžet iznosi 44.625 000 KM i viši je u odnosu na nacrt  za 4,69 posto.
Najveći prihodi, 49,54 posto ukupnog budžeta , očekuju se od poreza.Izdaci za 2009. godinu su na nivou prihoda Dva miliona  konvertibilnih maraka namijenjena su za dovršetak Gradske arene.Za razliku od nacrta  budžeta povećanja su zabilježena kod transfera za sport, kancelariju Roma, subvencije za Javnu ustanovu „Dom za stara lica“ Zenica, za investiciono i tekuće održavanje obdaništa. Planirana je  popravka infrastrukture na Boračkom jezeru, a povećana je i visina Nagrade grada Zenice  sa tri na šest hiljada KM.
Na šestoj sjednici Vijeća  općine Zenica raspravljalo se o stanju bezbjednosti na području Policijske uprave I Zenica za 2008. godinu.Policijska uprava je  sačinila  Plan pojačanih aktivnosti  policije u oblasti javnog reda i mira.Preventivno se djelovalo u ugostiteljskim objektima . Vršen je pregled vozila i lica , poduzimane su aktivnosti kontrole i nadzora nad radom ugostiteljskih objekata i drugih preduzeća koji koriste usluge nelegalnih zaštitara.Određeni kvartovi  u gradu su  stavljeni pod video nadzor.Pojačane su zajedničke aktivnosti  sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove u pogledu poštivanja  općinske Odluke o radnom vremenu i komunalnom redu.Sve je to imalo za rezultat povećanu sigurnost građana  i njihove  imovine, što su konstatovali  vijećnici.
O epidemiološkoj  situaciji  na području općine Zenice u 2008. godini takođe se raspravljalo danas u Zenici.Epidemija  bruzeloze  nema  tendenciju smirivanja , a sanitarno-higijensko stanje  je nezadovoljavajuće, kaže se u informaciji ponuđenoj vijećnicima. Federalni program  iskorjenjivanja  bruceloze ( 2007-2010.)  primijenjen je i na području Zeničko-dobojskog kantona.Zaključeno je da se kadrovski i materijalno ojača veterinarska stanica  te da se redefinira  program mjera za suzbijanje  zoonoza na području općine s tim  da se  sanitarna inspekcija još više angažuje na području  očuvanja zdravlja  životinja i ljudi.
Na dnevnom redu današnje sjedice  Vijeća bila je i informacija o socijalno-ekonomskom statusu porodica šehida –poginulih boraca,  ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca. Zaključeno je da  općina svoju aktivnost  na poboljšanju statusa boračkih populacija  treba da usmjeri na  pokretanje inicijative  za izmjenu propisa koji bi omogučili bolji položaj boračke populacije, te u skladu sa  mogučnostima da osigura sredstva  u sopstvenom budžetu za pomoć ovim   kategorijama u Zenici.
Odlukom  je    utvrđena  konačna  građevinska cijena jednog kvadratnog metra korisne stambene površine na području općine Zenica  u iznosu od 1000 KM.
Usvojena je i  Odluka kojom se utvrđuje granična linija  između šuma i šumskog zemljišta  s jedne strane i poljoprivrednog zemljišta s druge strane za katastarsku općinu Banlozi. S tim u vezi vijećnici su zaključili da se po istom principu  utvrde granične linije između šuma i šumskog  zemljišta i poljoprivrednog zemljišta  na kompletnom području općine Zenica  gdje nije  utvrđena  granica.
Općinska uprava i  zenički načelnik danas su Vijeću podnijeli izvještaj o radu u 2008. godini.
Razgovaralo se danas u Zenici i o statusu rudarskih stambenih objekata na lokalitetu Mala Broda i provođenju pripremnih radnji za raspisivanje konkursa  za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta na istom lokalitetu .
Vijećnici su upoznati sa Informacijom  o realizaciji zaključka o raspisivanju tendera za prodaju industrijske  hale  stare elektročeličane i pripadajućeg zemljišta  u Radnoj zoni .
Direktor Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar Općine Zenica potvrdio je da je jedina ponuda , koja je pristigla na tedner za prodaju  jednog od objekata u Radnoj zoni 1 došla od njemačke kompanije Develpoment BH.Postignuta je  cijena od 2.271.650 KM. Hala od preko 5 hiljada kvadrata bila je predviđena za rušenje ,  a zajedno sa  pripadajućim  zemljištem od 19.318 kvadratnih metara iskoristit će se za podizanje moderne fabrike za proizvodnju turbina.Vijeće je zaključilo da nadležna služba intenzivira aktivnosti na izmiještanje elektročeličane kako bi se investitor što prije uveo u posjed.
Poništen je konkurs kojim je 2008. godine .prvog jula , firmni NBI ĆURIĆ d.o.o. Žepče
 na lokaciji Trg Rudara u Zenici dodijljeno zemljište  za gradnju poslovnog objekta.
U novonastalim okolnostima ekonomske krize  opravdanost izgradnje poslovog objekta je postalo upitno.Budučnost ove lokacije  će se sagledati u kontekstu realnih potreba grada Zenice, o čemu će odgovarajuću odluku donijeti ovo Vijeće.
Doneseno je i rješenje  o utvrđivanju prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi građenja Raić Anti iz Zenice i preuzimanju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta  u K.O.Crkvice .Doneseno je i Rješenje o pretvaranju dijela javne površine u građevinsko zemljište u K.O. Zenica I  u Ulici  Bulevar Kulina bana broj 28, Lamela.
Predsjednik Komisije za praćenje stanja zaštite okoliša  podnio je izvještaj o provedenoj javnoj raspravi  o planu aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i usaglašavanja s najboljom raspoloživom  tehnikom za pogone  i postrojenja kompanije ArcelorMittal Zenica.Rasaprava je provedena u svim mjesnim područjima koji gravitiraju kompaniji, ali i gradskim  područjima. Nakon sumirane rasoprave  obrađene primjedbe i sugestije  građana sa primjedbama i prijedlozima Udtruženja građana Eko Forum Zenica  dostavljene su Federalnom ministartsvu okoliša i turizma u cilju njihovog  razmatranja  u postupku izdavanja okoliošne dozvole  za pogone i postrojenja ArcelorMittala u Zenici.