Održana sjednica Općinskog vijeća

Petina budžeta za putnu infrastrukturu Na današnjoj sjednici  Općinskog vijeća Zenica  vijećnici  su   raspravljali o realizaciji Plana  izgradnje, uređenja i održavanja grada i putne mreže na teritoriji općine Zenica u 2007. godini kao i Prijedlog plana  izgradnje , uređenja  i održavanja grada i putne mreže na području općine Zenica  u 2008.  godini.Na dnevnom redu su bili : Izvještaj  o realizaciji kapitalnih ulaganja u oblasti vodoprivrede u prošloj godini i Prijedlog plana kapitalnih ulaganja za 2008. godinu u oblasti vodoprivrede na području općine Zenica.
Samo za putnu infrastrukturu planirano je da se uloži  8 miliona konvertibilnih maraka , što iznosi skoro petinu ovogodišnjeg općinskog bužeta.U  proteklih  petnest dana  Plan izgradnje , uređenja i održavanja grada i putne   mreže bio je na  javnoj raspravi .U tom periodu nadležna  općinska služba  izvršila je uvid u raspoloživu tehničku dokumentaciju , ponovila reviziju  zapisnika sa  skupština mjesnih zajednica  iz novembra prošle godine , obavila razgovore sa predstavnicima mjesnih područja  i obišla  područja  koja su imala primjedbe na predloženi plan gradnje.Nakon tih radnji sačinila je  Plan koji u prioritetu ima projekat  Glavne gradske magistrale, idejno rješavanje   saobraćajnice za Gradsku arenu izradom  raskrsnice  na Kaberovića polju sa vezom na put M 17, izrada projektne dokumentacije za izgradnju mosta na lokalitetu Drveni most i  saobraćajnice Drveni most-Radakovo, idejno rješenje  saobraćajnice u ulici Fakultetska-Zukići-Pišće-Ekonomska škola-Bulevar Kulina Bana.Relizacijom ovih projekata  znatno će se popraviti režim saobraćaja u gradu, a preduslov su za ozbiljnije plananirane rekonstrukcije ostalih gradskihg ulica.
Prioritet u planu dobile su saobraćajnice  koje su direktno povezane sa  Regionalnom deponijom Mošćanica,  FIFA sportskim  centrom u  Crkvicama, Gradskom arenom  te one koje predstavljaju  vezu lokalnih puteva sa putem M 17.
U zadnje tri godine   u oblasti  vodoprivrede  broj projekata  koji su realizovani povećan je sa 42 na 111.U tom periodu  ugrađeno je oko 30.000 metara  vodovodnih cijevi i uloženo  preko 8 miliona  KM. U svim tim projektima veliko je  učešće  korisnika  vodovoda bez čijeg angažmana  na terenu ne bi bilo realizacije projekata.
Za  poboljšanje vodosnabdijevanja  seoskih i gradskih  područja , kanalizacionu mrežu i priključak na kolektor, u ovoj godini planira se uložiti oko milion i po KM.
Plan kapitalnih ulaganja u putnu infrastrukturu i vodosnadijevanje  vijećnici su  usvojili i proslijedili nadležnoj komunalnoj službi na realizaciju. .
Na današnjoj sjednici vijećnici su informisani o utrošku sredstava Fonda za ekologiju u prošloj godini na području općine Zenica. Za  akciju proljetnog čišćenja grada, TV eko kviz, edukativne programe,interventne mjere na deponiji Siđe, čišćenje riječnih korita,  izradu projektne dokumentacije  za izgrdanju  jama grobnica i azila za pse, izgradnju eko ribarske staze u Drivuši i  mjerenje emisije štetnih čestica u atmosferi, potrošeno je preko 300 hiljada maraka. Eko fond u 2008. godini iznosi 500 000 KM.
Izvještaj o izvršenju Bužeta općine za 2007, godinu vijećnici su prihvatili bez  primjedbi, a izvještaj o radu načelnika općine Husejina Smjalovića i općinske administracije prihvaćen je uz pohvale za urađeno u  izvještajnom periodu , a vijećnici su  tu svoju odluku  popratili velikim aplauzom.
Načelnik Smajlović se zahvalio  vijećnicima, građanima i administraciji  koji su zaslužni za napredak  našeg grada u privrednom ,kulturnom i sportskom razvoju.
Raspravljajući o radu Gradske narodne kuhinje  konstatovano je da  se projekat uspješno realizuje.U cilju daljeg rada kuhinje, zaključeno je da  Koordinacioni odbor  za rad   Gradske narodne kuhinje Zenica nastavi sa aktivnostima na marketinškom planu u cilju povećanja broja donatora i partnera , te da sa  Merhametom ,  Caritasom  i Crvenim polumjesecom nastavi  partnerski odnos.Vijećnici su  odlučili da svoj jedomjesečni paušal  od  300 KM po vijećniku,  usmjere za rad  gradske kuhinje.
Usvojeni su  Prijedlozi Rješenja  o preuzimanju neizgrađenog  gradskog građevinskog zemljišta  radi privođenja  trajnoj namjeni utvrđenoj Regulacionim  planom Trg rudara  i  Rješenja  o prenosu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta  radi privođenja trajnoj namjeni u skladu sa Regulacionim planom Trg rudara u KO II ( RMU i GOO Izgradnja).
Vijeće je  Zaključkom dalo  saglasnosti za dospjelu koncesiju za eksploataciju izvorišta zvanog Zmajeva vrela na lokalitetu Podjezera , u općini Zenica.