Održana sjednica Vijaća Općine Zenica

Dodijeljena javna priznanja grada Zenice koja će se dobitnicima uručiti 20. marta

 

 

Danas je održana sjedica Vijeće Općine Zenica .Vijećnici su usvojili izvještaj o radu Vijeća u 2007. godini , informaciju o epidemiološkoj situaciji na podrućju općine , te izvještaj Policijske uprave Zenica za prošlu godinu.Zaključeno je da je bezbjedonosna situacija u analiziranom periodu, na području općine Zenica, bila zadovoljavajuća.

U oblasti kriminaliteta prioritet u radu Policijske uprave dat je preventivnim aktivnostima policije na terenu, sprječavanju krivičnih djela, kako u oblasti privrednog tako i organizovanog kriminaliteta, posebno na suzbijanju narkomanije i trgovine narkotičkim sredstvima i trgovine ljudima.

U oblasti javnog reda i mira radom na terenu pripadnici Policijske uprave Zenica uspjeli su održati bezbjedonosnu situaciju na zadovoljavajućem nivou. Broj prekršaja u odnosu na 2006. godinu je znatno smanjen.U blagom porastu je broj saobraćajnih nezgoda u odnosu na predhodnu godinu.Ovom prilikom govorilo se i o maloljetničkoj delikvenciji koja je u padu u odnosu na 2006. godinu.O toj temi biće više govora po završetku analize koju će za Vijeće pripremiti Policijska uprava u saradnji sa Centrom za socijalni rad i drugim zainteresovanim subjektima.

Vijećnici su prihvatili predloženu Odluku Ocjenjivačkog suda za javna priznanja Zenice, koja se dodjeljuju povodom 20. marta, Dana Zenice.

Nagradu grada dobili su: Mahmutefendić Kemal, za četiri decenije uspješnog književnog rada i afirmaciju Zenice u zemlji i inostranstvu. Javna ustanova Osnovna muzička škola Zenice , za dugogodišnji odgojno-obrazovni rad i afirmaciju muzičke umjetnosti. Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica, za izuzetne rezultate na unapređenju kvaliteta življenja osoba sa invaliditetom i profesor dr. Željko Škuljević za dugogodišnji i nesebičan rad sa generacijama studenata, te postignute rezultate u razvoju visokog obrazovanja.

Plaketu Zenice dobila je prim. dr. Emina Idrizbegović, za dugogodišnji predan rad na unapređenju .

Javna priznanja dodijelit će se na svečanoj sjednici Vijeća Općine Zenica 20. marta.

Danas je usvojen i prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove „Dom za stara lica Zenica u Zenici.

Vijećnici su glasali za prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća Girjanje sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima, te odluke o sprovođenju socijalne zaštite i zaštite porodica sa djecom.

Bez rasprave prihvaćena je inicijativa za formiranje mjesne zajednice Gorica kao i prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima zajedničke potrošnje.