Održana VIII. sjednica Gradskog vijeća Zenica

 

U četvrtak i petak, 25. i. 26. maja održana je VIII. sjednica Gradskog vijeća Zenica kojom je predsjedavala gđa. Sanja  Renić.

Minutom šutnje vijećnici i prisutni u sali Gradskog vijeća odali su počast stradalim civilima na tuzlanskoj Kapiji 25. maja 1995. godine, masakr poznat kao Zločin nad tuzlanskom mladošću. 

Na početku sjednice dopunjen je dnevni red s jednom tačkom koja se odnosi na upoznavanje predstavnika političkih stranaka sa stavovima radnog predsjedništva o zahtjevima Uprave NK Čelik za uplatu sredstava za reprogram obaveza NK Čelik iz osnova poreza i doprinosa.

Vijećnici su većinom glasova usvojili Prijedlog Odluke da se Gradska arena Zenica nazove imenom rahmetli Husejina Smajlovića nekadašnjeg načelnika Općine i prvog gradonačelnika Grada Zenica. Uslijedilo je to nakon većeg broja inicijativa o tome da se jedna od institucija nazove imenom rahmetli Husejina Smajlovića.

Bez rasprave je usvojen Zapisnik sa sedme sjednice Gradskog vijeća Zenica održane 11. maja 2017.godine.

U okviru tačke Vijećnička pitanja, inicijative i pitanja uputili su slijedeći vijećnici: Amela Granić, Ekrem Tuka, Jasmin Hodžić, Elvir Purić, Đenan Dedić, Sanjin Aldobašić, Čosić Ekrem, Selim Karahasanović, Emina Tufekčić, Mladen Simić, Mensud Keleštura, Nermin Mehić, Jasna Alibašić, Goran Bulajić, Fuad Lužić, Vahid Spahić, Sinanudin Smriko i predsjedavajuća Gradskog vijeća Sanja Renić.

Nakon rasprave o dopunjenoj tački dnevnog reda upoznavanje vijećnika sa stavovima radnog predsjedništva o stanju u NK Čelik vijećnici su usvojili zaključak shodno kojem gradonačelnik Fuad Kasumović ima ovlaštenje za doznaku odgovarajućih finansijskih sredstava u skladu s budžetskim sredstvima za dobijanje licence NK Čelik za učešće u takmičenjima Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Razmatrana je i Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede u 2016. godini sa Programom mjera za unaprjeđenje  poljoprivrede u 2017.godini na području Grada Zenica. Gradsko vijeće usvojilo je Prijedlog zaključka Komisije za ekonomske odnose da navedenu Informaciju prihvati i vrati na doradu predlagaču kako bi se popravili istaknuti nedostaci i uvažile primjedbe Komisije uz prijedloge usvojene u toku rasprave.

Vijeće je razmatralo i usvojilo Informaciju o radu Agencije ZEDA za 2016.godinu i Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije integriranog razvoja Grada Zenica za 2016.godinu, kao i Plan implementacije strategije za period 2017 - 2019 godina.

Na ovoj sjednici Gradsko vijeće je razmatralo i Izvještaj o poslovanju JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica. Ovaj Izvještaj je usvojen uz slijedeće zaključke:

·         da se izda odobrenje za rad autpraonice u trajanju od 24 sata;

·         poduzmu aktivnosti na rješavanju pitanja upotrebe pauka za izmještanje nepropisno parkiranih vozila;

·         poveća broj parking mjesta u skladu sa Elaboratom svih javnih površina u gradu i posebnom Odlukom o načinu naplate parkiranja.

Na ovoj sjednici razmatran je i Izvještaj o poslovanju JP „Grijanje“ d.o.o. Zenica za 2016.godinu. Uvodne napomene za ovu tačku dnevnog reda podnio je Sead Kaknjo, direktor JP „Grijanje“ d.o.o. Zenica. U raspravi su vijećnici iznijeli brojne primjedbe na rad ovog preduzeća. Primjedbe se u prvom redu odnose na cijene grijanja, povećan broj domaćinstava koja se isključuju sa sistema daljinskog grijanja, loš kvalitet usluga zagrijavanja i neprodužavanje posljednje grijne sezone imajući u vidu niske temperature zraka. Poslije izjašnjavanja vijećnika konstatovano je da ovaj Izvještaj nije usvojen.

Gradsko vijeće je usvojilo i Izvještaj o poslovanju PD „Regionalna deponija Mošćanica“ d.o.o. Zenica za 2016.godinu. Nakon usvajanja ovog Izvještaja gradonačelnik Zenice gdin. Fuad Kasumović uputio je prijedlog menadžmentu ovog preduzeća o promjeni dosadašnjeg koncepta upravljanja otpadom s osvrtom na modele rješavanja ove problematike u zemljama regiona.

Prilikom razmatranja Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica za 2016.godinu istaknuto je da je ovo preduzeće osiguralo kontinuirano vodosnabdjevanje građana i privrede pitkom vodom, bez redukcija. U ekonomskom smislu preduzeće je ostvarilo pozitivan finansijski rezultat. V.d. direktora JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica gdin. Nedim Šečić upoznao je vijećnike sa projektima koji su u toku u cilju unaprjeđenja poslovanja i poboljšanja usluga ovog preduzeća. Vijećnici su usvojili Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica za 2016.godinu.

Nakon provedene diskusije Gradsko vijeće Zenica nije usvojilo Izvještaj o poslovanju JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica za 2016.godinu i Izvještaj o poslovanju JP „Tržnica“ d.o.o. Zenica za 2016.godinu.

Usvojen je i Izvještaj Izvršne agencije o realizaciji projekta izgradnje Glavne gradske magistrale, kojeg je Gradskom vijeću uz video prezentaciju predstavio gdin. Mirsad Heleg, direktor Javnog preduzeća za prostorno planiranje i uređenje grada d.o.o. Zenica.

U daljem toku sjednice Gradsko vijeće je usvojilo:

·         Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2016.godinu;

·         Izvještaj utroška sredstava Fonda za ekologiju za 2016.godinu;

·         Prijedlog Programa utroška sredstava iz Fonda za ekologiju za 2017.godinu;

·         Prijedlog Programa sufinansiranja aktivnosti na sanaciji klizišta i odrona za područje Grada Zenica u 2017.godini.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o obavezi plaćanja naknade za izgradnju skloništa uz stav Komisije za propise da se predmetni akt ponovo razmatra na Vijeću u formi nacrta.

Gradsko vijeće usvojilo je i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Općinskog štaba civilne zaštite.

Na kraju sjednice gradonačelnik Zenice gdin. Fuad Kasumović uputio je čestitke vjernicima islamske vjeroispovijesti povodom početka mjeseca Ramazana uz želju da dane posta provedu u zdravlju i radosti.