Općina Zenica uspješno realizovala UGOVOR

Certifikat OSCE-a za uspješan rad sa građanima
Arlett  Stojanović, program Menadžer misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini , danas je u prisustvu  Antona Hristova, općinskog koordinatora OSCE-a ureda u Zenici, načelniku općine Zenica  Husejinu Smajloviću uručila certifikat za uspješan završetak projekta UGOVOR .
Općina Zenica je u protekle tri godine uspješno realizovala svih pet modula projekta.Na taj način ispunila je tehničke i zakonske zahtjeve svakog modula i pokazala  spremnost da radi u najboljem interesu građana.
„Saradnja i komunikacija između općine i građana  ključna je za javnost rada općinskih  organa vlasti i njihovu odgovornost prema građanima.
Općina  ima obavezu  da se približi građanima, a građani imaju odgovornost da učestvuju u razvoju politike rada i pružanju usluga .Završetkom projekta UGOVOR , općina Zenica pokazala je dosljednost principu da je u funkciji svojih građana“-kazala je Arlett Stojanović, ističući Zenicu na vrh ljestvice među 80 bh općina koje su učestvovale u projektu OSCE-a.
Zenica je na visokom nivou kada se radi o implemntaciji Zakona o pristupu informacijama.Uz pomoć CHF-a općinska administracija je instalirala info pult na ulazu u zgradu općine.Sve opće obaveze prema ZOSPIJU-u  su ispunjene.Inoviorana je šalter sala.Uveden je sistem aktivnog čekanja.Pri kraju je realizacija projekta informatizacije lokalne uprave.Putem anketa, radio emisija i seminara građaani su upoznati sa odredbama ZOSPI-a.
Urađen je etički kodeks  za izabrane zvaničnike.Formirana je Komisija za planiranje općinskog razvoja kao i agencija za ekonomski reazvoj-ZEDA. Uspostavljen je regulatorni zakonski okvir u organima uprave.Revidiran je Statut Općine kao i Poslovnik o radu Vijeća , a usklađeni su i drugi dokumenti za nesmetan rad lokalne uprave.
Provedeni su projekti partnerstva.Donesena Strategija o partnestvu između općine i građana i Sporazum o partnerstvu sa nevladinim sektorom.
Tokom rada na projektu, općina je koristila OSCE-ov paket fleksibilne tehničke pomoći, savjeta i obuke, te učestvovala u razmjeni iskustava iz prakse s drugim općinama, koje su učestvovale u projektu.Općinsko vijeće je analiziralo napredak, razmatrajući triomjesečne izvještaje o realizaciji UGOVORA.