U toku čišćenje korita Kočeve na tri lokacije

Na osnovu Ugovora o čišćenju korita rijeke Kočeve, kojeg je Grad Zenica potpisao sa preduzećem "Almy Gradnja" d.o.o. u toku su radovi na tri lokacije: ušće rijeke Kočeve u rijeku Bosnu do kraja kružnog toka na Pišću (oko 370 metara);  nizvodno od mosta za Rujev Do; nizvodno od mosta za naselje Vardište. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 24.680,45 KM, a rok završetka je 15 dana od dana uvođenja u posao. Nadzor nad izvođenjem radova vrši Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica“.

Radovi na čišćenju korita rijeke Kočeve obuhvataju:

- Čišćenje uređenog korita rijeke Kočeve i uklanjanje nagomilanih nanosa šljunka i zemlje od ušća rijeke Kočeve u rijeku Bosnu, pa uzvodno u dužini od 372 metara. Čišćenje podrazumijeva uklanjanje zemlje, šljunka i kamenja na pomenutoj lokaciji i odvoz na deponiju;

 - Uklanjanje betonskih blokova iz rijeke Kočeve kod prve kaskade;

 - Mašinsko čišćenje nanosa iz korita, utovar u kamion i odvoz kamionima na deponiju. Lokacija, od mosta u Vardištu - nizvodno u dužini od 90 metara.