Služba kabineta gradonačelnika

Služba vrši sljedeće poslove:

 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima;
 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • obavlja normativno-pravne, stručne i administrativne poslove u pripremi nacrta i prijedloga propisa i drugih akata iz nadležnosti Gradonačelnika za koje nisu nadležne službe za upravu;
 • obavlja poslove obrade zahtjeva stranaka upućenih Gradonačelniku, te upućuje odgovore i obavijesti po podnesenim zahtjevima;
 • učestvuje u poslovima koordinacije i saradnje sa gradskim službama za upravu i drugim službama i organizacionim jedinicama;
 • vrši najsloženije poslove kabineta Gradonačelnika i drugih gradskih službi;
 • priprema i donosi rješenja u postupcima u kojima je utvrđena nadležnost Gradonačelnika;
 • vrši kabinetske protokolarne, operativno-tehničke i druge poslove za potrebe Gradonačelnika;
 • obavlja poslove izrade stručnih analiza i priprema izvještaje i informacije za potrebe Gradonačelnika;
 • evidentira i čuva dokumentaciju o radu Gradonačelnika;
 • obavlja poslove iz oblasti lokalnog i ekonomskog razvoja iniciranjem i učestvovanjem u izradi planova, analiza, programa i projekata od interesa za Grad, te vršenjem poslova pripreme, praćenja i realizacije investicionih i drugih projekata od strane Grada, Kantona i drugih subjekata;
 • obezbjeđuje koordinaciju sa nadležnim organima i institucijama u svrhu realizacije kapitalnih projekata;
 • priprema investicionu i tehničku dokumentaciju za projekte koji se realizuju putem Grada;
 • podnosi konačan izvještaj i obračun po završenim projektima i investicijama;
 • provodi politiku Grada utvrđenu određenom Strategijom, te kreira i provodi akcione planove i programe rada;
 • razvija projektni pristup i izrađuje programe kojima Grad aplicira prema domaćim i stranim donatorskim sredstvima;
 • razvija projektni pristup realizacije razvojnih prioriteta na nivou Grada;
 • provodi i unapređuje proceduru saradnje sa nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva;
 • obezbjeđuje izradu aplikacije po standardnim procedurama za finasiranje projektnih prijedloga Grada;
 • obezbjeđuje prezentacije i promocije projekata Grada;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.