Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti

Služba vrši sljedeće poslove:

 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima;
 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana;
 • sprovodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je osnovana;
 • rješava u upravnim stvarima i poduzima upravne i druge mjere u oblasti boračko-invalidske i socijalne zaštite, stambenih poslova i društvenih djelatnosti;
 • priprema prijedloge propisa iz oblasti boračko-invalidske i socijalne zaštite, stambenih poslova i društvenih djelatnosti;
 • stara se o socijalno statusnim pitanjima porodica šehida, palih boraca i ratnih vojnih invalida;
 • pruža pravnu i drugu pomoć članovima porodica šehida, palih boraca i ratnih vojnih invalida;
 • vodi knjigovodstvo i odgovarajuće evidencije iz oblasti boračko-invalidske i socijalne zaštite i stambenih poslova;
 • vrši obračun i pripremu isplata za korisnike iz oblasti boračko-invalidske i socijalne zaštite;
 • pruža potrebne informacije u vezi prava i obaveza izbjeglica, njihovog povratka i pružanja pravne pomoći u rješavanju spornih pitanja;
 • vrši kontrolu korištenja stanova kojima raspolaže Grad;
 • provodi propise i stara se o predškolskom obrazovanju kroz saradnju i koordinaciju sa ustanovama iz oblasti predškolskog obrazovanja;
 • stara se o socijalnom stanju i zdravstvenim prilikama stanovnika i stvaranju uslova za zadovoljavanje potreba iz ovih oblasti na području Grada;
 • učestvuje u rješavanju problema smještaja izbjeglica i raseljenih lica, te prati i učestvuje u implementaciji svih oblika zaštite i brige o svim raseljenim licima uz saradnju sa drugim službama;
 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti brige o djeci, obrazovanja i odgoja, kulture, fizičke kulture i sporta, te pitanja mladih, NVO sektora i civilnih žrtava rata;
 • vrši nadzor nad zakonitošću rada ustanova i organizacija čiji je osnivač Grad, a u oblasti društvenih djelatnosti;
 • vrši nadzor nad vršenjem povjerenih javnih ovlaštenja u oblastima društvenih djelatnosti;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.