Služba vrši sljedeće poslove:

 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima;
 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koju je osnovana;
 • rješava u upravnim stvarima iz oblasti za koju je osnovana i poslove pružanja upravne pomoći;
 • priprema prijedloge propisa iz oblasti opće uprave;
 • sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti opće uprave za Gradonačelnika i Gradsko vijeće;
 • obavlja opće i pravne poslove, poslove pisarnice i arhive;
 • vrši poslove građanskih stanja, ovjere prepisa, legalizacije potpisa, te poslove u vezi sa biračkim spiskovima građana;
 • organizuje i vodi poslove matičara, sklapanja brakova, vođenja matičnih knjiga, evidencija državljana i drugo;
 • obavlja poslove vezane za primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH;
 • organizuje i koordinira rad mjesnih ureda jedinstvene prijemne kancelarije (Mjesni uredi: “Babino”, “Janjići”, “Nemila”, “Perin Han” i “Stranjani”), putem kojih se zaprimaju podnesci građana i pravnih lica i dostavljaju nadležnim službama, vode birački spiskovi, izdaju uvjerenja o činjenicama za koje vode službenu evidenciju, vode matične knjige i izdaju izvodi iz tih knjiga i dr.;
 • stara se o urednom vođenju arhivskih knjiga arhivske građe i materijala svrstanih po vrsti, klasifikacionoj oznaci i godinama, te s posebnom pažnjom brine o rokovima čuvanja predmeta u skladu s listom kategorija registraturskog materijala;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonima i aktima Gradskog vijeća i Gradonačelnika.