Služba za privredu i finansije

Služba vrši sljedeće poslove:

 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima;
 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana;
 • rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicana na osnovu istih evidencija;
 • predlaže odgovarajuće mjere u cilju podsticanja razvoja poduzetništva u oblasti samostalnog privređivanja i ostalih privrednih djelatnosti na području grada;
 • priprema prijedloge propisa iz oblasti za koju je osnovana;
 • daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata koje usvajaju institucije Kantona i Federacije iz oblasti za koju je obrazovan;
 • obavlja poslove robnih rezervi;
 • upravlja poslovnim prostorima u vlasništvu Grada;
 • vrši nadzor nad radom javnih preduzeća čiji je osnivač Grad;
 • prati stanje u preduzećima prema kojima obaveze i ovlaštenja vlasnika po osnovu državnog kapitala vrši Grad;
 • vrši poslove na privatizaciji gradskih poslovnih prostora i druge imovine Grada u skladu sa zakonom;
 • prati privatizacijske procese na području Grada i predlaže odgovarajuće mjere u cilju postizanja i nadzora tih procesa;
 • vrši statističke poslove od interesa za Grad;
 • vodi brigu o prirodnim i poljoprivrednim resursima Grada i razvoju programa o unapređenju stanja u ovoj oblasti;
 • priprema prijedloge propisa iz oblasti budžeta i finansija;
 • vrši poslove vezane za izradu i izvršenje budžeta Grada, izradu godišnjeg obračuna budžeta, privremeno finansiranje i rebalans;
 • vodi računovodstvene i knjigovodstvene poslove;
 • vodi gradski trezor i sve poslove vezane za trezorsko poslovanje Grada;
 • vrši obračun i isplatu plaća za sve korisnike gradskog budžeta;
 • vrši obračun i isplatu naknada za gradske vijećnike, državne službenike i namještenike;
 • priprema sve finasijske i računovodstvene izvještaje shodno zakonskim i drugim aktima;
 • prati izvršavanje svih kapitalnih projekata  koje vodi Grad u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 • organizuje i vodi aktivnosti provođenja eksterne revizije finansijskih izvještaja Grada;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.