Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Na osnovu prava iz Člana 10. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zenice upućujem slijedeću inicijativu: 1. Inicijativa za upućivanje pisma namjere Gradske uprave Zenica prema menadžmentu Kaznenopopravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica i Federalnom ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine u cilju preuzimanja dijela zemljišta koji pripada KPD Zenica u cilju izgradnje parkinga u naselju Meokušnice. Obrazloženje: Već nekoliko puta na sjednicama GV je aktuelizirana problematika stacionarnog saobraćaja u naselju Meokušnice ali se po tom pitanju ništa nije poduzelo niti promjenilo.Pokušaj pronalaska strateških partnera koji bi finansirali izgradnju podzemnih i nadzemnih garaža nailazi na problem zbog nedostatka prostora za tu namjenu.Nekoliko puta prije je spomenuta ideja stavljanja u funkciju izgradnje paking dijela zemljišta koji se nalazi u tom naselju a pripada Kaznenoporavnom zavodu Zenica. Prema podacima koje smo dobili sa web stranice Katastar.ba,KPD Zenica raspolaže sa približno cca. 17.500 m2 površine na katstraskim parcelama k.č. 3730/1 i k.č. 3731/1 u katastarskoj općini Zenica II koje lokalizaciji pripadaju naselju Meokušnice. Predlažemo da Gradonačelnik Fuad Ksumović formira pregovarački tim ispred Gradske uprave koji bi pokušao pronaći najbolje rješenje u obostranu korist i Grada Zenice i Kaznenopopravnog zavoda Zenica a najviše građana Zenice koji žive u ovom naselju. Postoji određeni broj neusaglašenih pitanja između Grada Zenice i KPD Zenica koji bi uz korektan dijalog mogli rezultirati pozitivnim ishodom. Neka od tih pitanja su i ograda oko KPD-oma koja je pomjerena prilikom izgradnje GGM-a a na čiju se rekonstrukciju obavezala prethodna Gradska uprava.Jedan od problema jeste i visina komunalne naknade koju je dužan uplaćivati KPD-om Gradu Zenici gdje je ta naknada izmjenama Odluke iz 2017.godine povećana za više od 10 puta za dijelove zavoda koji se bave radnom terapijom osuđenika. Mišljenja sam da sva ova gore navedena pitanja možemo riješiti na obostrano zadovoljstvo. Ukoliko odgovor Gradske uprave bude pozitivan,čemu se iskreno nadamo istu inicijativu u Federalnom parlamentu prema Ministrastvu pravde FBIH ćemo uputiti preko zastupnika Senaida Begića koji se u punom kapacitetu stavio na raspolaganje za potrebe Grada Zenice.
I  Vijećnik: Almir Babajić (SDP)   40.sjednica, 27.08.2019
Pomoć pri realizaciji projekta "Uči novo poštuj staro" tj. projekta vezanih za "info table".Skupina mladih ljudi iz grada Zenice bez bilo kakve političke pozadine ili konutacije radi na projektu tzv.Info tabli.Projekat se vodi uz kordinaciju IOM-a (AJOMA ili centra za migracije ispred Britanske vlade). Info table su table koje bi po biziji i planu mladih koji vode projekat bile postavljene na 26 lokacija u gradu, a to su: Sejmenska džamija, Jalijska džamija,Austrijska česma,Bosansko narodno pozorište,Lamela, Stadion Bilino polje, Stara čaršija,Muzej grada Zenice,Crkva Svetog Ilije,Medžlis islamske zajednice,Kameni spavač,Stadion kod Papirne i Papirna, Željeznička pruga,Hotel Metalurg,Drvena ćuprija,Kameni most,Gradska sinagoga,Sahat Kula,Kamberovića polje,Gradska arena Husejin Smajlović,Turbe Bilimišće, Prva Gimnazija Zenica,park sa bistama Sestre Ditrih, Željezara Zenica, te mnogobrojni nacinalni spomenici i obilježja. U cilju jeste predstaviti grad u drugačijem svijetlu- naš grad je poznat po Željezari i po tome što se život odvija u velikom zagađenju,koje doprinosi ista. Grad Zenica ima mnogo ljepših objekata po kojima bi se trebala isticati grad ima mnogo više ponuditi od zagađenog zraka. Opis namjene info table je da ispred svake znamenitosti stoji tabla sa osnovnim informacijama o objektima ( godina gradnje,period gradnje, specifičnosti ujedno i ostale zanimljive informacije). Na tablama bi bio dvojezični tekst tj. bosanski i engleski i brailovo pismo za slijepa lica. Ovim projektom koji napominjem nema niti stranačku niti političku pozadinu naš grad bi bio na jednom novom nivou po pitanju turizma o opće obrazovanosti naših sugrađana. Uz info table mladi ispred ovog projekta su u procesu kreiranja malih turističkih knjižica o gradu Zenici sa svih 26 lokacija unutar tzv. Brošura. Na svim segmentima projekta rade volonteri i pretežno srednjškolci ovog grada. U sklopu ovog projekta bi uz kordinaciju sa turstičkom zajednicom i službama grada izvršili mapiranje grada koje je trenutno zastarjelo. Moli se grad Zenica i uprava grada da na bilo koji način pomognu projektu info tabli prvenstveno pomoć oko dobijanja potrebnih dozvola za postavljanje istih i sufinansiranje pošto cijena projekta sa obzirom na korist je minorna i iznosi 4 hiljade do 6 hiljada KM ZA 26 lokacija i mladima ispred IOM-a bi bila čast da grad Zenica kao naš gad za koji radimo da surađujemo sa nadležnima.Napominjemo da projekat već ima određena sredstva u iznosu od hiljadu funti ali koja nažalost nisu dovoljna za ovaj viši cilj, cilj da grad uvrstimo na mapu ne samo industrijskih nego i tursitičkih evropskih gradova. Naravno da projekat može imati i više od 26 tabli ali mi smo kao tim odlučili da odaberemo ovih 26 lokacija zbog manjka sredstava.
I  Vijećnik: Sabina Delić (SNAGA CENTRA)   40.sjednica, 27.08.2019
Na zahtjev mještana MZ Crkvice ponavljam Inicijativu i pitanje koje sam ranije uputio na sjednicama GV.Inicijativu sam podnio na 22. sjednici,koja je održana 24.05.2018.godine, a na 25 sjednici postavio sam i vijećničko pitanje za istu inicijativu. Na upućenu Inicijativu i postavljeno pitanje , od Resorne gradske Službe dobio sam odgovor u kome se navodi da MZ nije delegirala kao prioritet navedene ulice za 2018.godinu.Takođe, bez obzira na podnesenu inicijativu i postavljeno pitanje Resorna Služba nije planirala sredstva ni u 2019.godini. Mada JP za prostorno planiranje i uređenje Grada, a na osnovu moje Inicijative i pitanja, dalo svoj stav i mišljenje, uz konstataciju da je potrebno izvršiti sanciju navedenih ulica i javne rasvjete,sa jasnim uputama Službi za ekologiju.komunalne i inspekcijske poslove grada Zenice, koja u okviru planiranih sredstava odobrava aktivnost u sklopu održavanja gradskih i lokalnih saobraćajnica za 2019.godinu. -Moje pitanje glasi: Hoće li u ovoj godini Resorna služba postupiti po navedenim uputama, mojoj inicijativi i zahtjevu mještana iz sporednim ulica MZ- Crkvice, da u sklopu tekućeg održavanja za 2019.godinu uradi ulice kako slijedi: 1. Rekonstrukcija ili sanacija ulica u dužini od 55 m,od broja Crkvice 32 do Crkvice L1 i Cekvice 2. Betoniranje parkinga ispred stambenih zgrada Crkvice L1 i Crkvice L2,kao i ispred stambene zgrade na adresi u ulici Crkvice broj 36. 3. Sanacija udranih rupa ispred stambenih zgrada na adresi u ulici Crkvice broj 34, Crkvice 36 i Crkvice 38, 4. Sanacija pješačke staze dužine 220 metara, od kružnog toka Crkvice (pored objekta JU "Dom i porodica "Zenica) pa do mosta preko Babine rijeke, prema naselju Staro Radakovo. 5. Poravka javne rasvjete u ulici Crkvice od broja 32-34 do broja 38. Tražim pismeni odgovor na postavljeno pitanje.
P  Vijećnik: Vahid Spahić (SAMOSTALNI VIJEĆNIK)   40.sjednica, 27.08.2019
Na zahtjev mještana MZ Crkvice,ponavljam Inicijativu koju sam podnio na našoj 34 sjednici, dana 05.03.2019.godine, sa zahtjevom da se izvrši zamjena pokorva na zgradama koje su pokrivene azbestnim pločama (salonitom) i da se na istim izvrši zamjena drugim pokrovom koji je u skladu sa evropskim standradima. Zamjenu takve vrste pokrova potrebno je izvršiti zbog starosti, a prvenstveno zbog štetnosti azbestnih materijala na zdravlje ljudi. Obrazloženje: Gotovo sve zgrade u Zeničkom naselju Ckvice i dalje imaju krovove pokrivene kancerogenim azbestom.Nažalost,nisša bolja situacija nij ni u drugim dujelovima našeg Grada, a posebno se ovaj problem odnosi na zgrade koje su rađene do 1975 godine. Tražim od gradske resorne službe za ekologiju,komunalne i inspekcijske poslove, da rade na iznalaženju rješenja za zamjenu takve vrste pokrova,zbog starosti i dotrajalosti karcenogenog salonita, a posebno zbog štetnosti po zdravlje ljudi koji stanuju u tim zgradama. Stanari ovih stambenih objekata, nisu do sada uklanjanli azbestne ploče zbog finansijskih razloga. Radi se otrošku koji stanari ne mogu iznijeti sami, međutimn, taj projekat je morao biti u pripiriteu rješavanja gradske i kantonalne Resorne Službe za ekolgiju,komunalne i insoekcijske polsove u 2019.godini. - Napomenut ću, da od kraja devedesetih godina prošlog stoljeća, u mnogim europskim državama, zabranjena je proizvodnja i promet azbestnih proizvoda, zbog tog što azbest spade u grupu vodećih uzročnika karcinoma. Tražim od svih relavatnih faktora da se aktivno uključe u rješavanje ovog problema, te da se iznađu sredstva za zamjenu azbestnog pokrova. Zahtjevam pismeni odgovor za ovu inicijativu.
I  Vijećnik: Vahid Spahić (SAMOSTALNI VIJEĆNIK)   40.sjednica, 27.08.2019