Registar vijećničkih pitanja i inicijativa

Sjednica:
   
Vijećnik:
Inicijativu upućujem ministarstvima za Promet i komunikacije FBiH i ZDK, da kroz svoje budžete za 2020.godinu, iznađu sredstva za rekonstrukciju i sanaciju Regionalne cestu oznake R-457, Kantonalna bolnica- Kasapovići-Škola Babino-Arnauti-Ribnica- Donji Kakanj, kako ne bi ponovo ostavili 13.00 stanovnika u putnoj izolaciji, ovaj put svakim danom postaje sve gori, opasniji, i kao takav u potpunosti blokira razvoj kraja koji ima 14 mjesnih zajednica sa 13.000 stanovnika. -Tražim od vas da reagujete i ovaj put uvrstite u svoje planove za 2020.godinu, za rekonstukciju i sanciju, sa posebnom napomenom za dionicu puta, Kantonalna bolnica-Kasapovići -Babino-Škola-Arnauti u dužini od 15 kilometara. Obrazloženje: Na trećoj sjednici GV održanoj u januaru 2017 godine, podnio sam inicijativu Kantonalnom ministarstvu za promet i komunikacije za prekategorizaciju ove ceste, potom sam na 30. sjednici tražio i uputio inicijative, pitanja i zahtjeve prema resornim službama: Grada Zenica, kantonalnom minstarstvu prometa i komunikacija, i Federalnom ministrastvu za promet i komunikacije. Svi odgovori koje sam dobio bili su skoro identični, da niko nije nadležan za ovu cestu, i zbog takvih odgovora, ja sam na našem Gradskom vijeću ovu cestu nazvao "Ničijom zemljom" jer niko ovu cestu nije htio sebi. Zbog nečije igre, ili nedefinisanja, čija je ovo cesta, kome ona pripada. mi smo se vrtili u krug posljednje tri godine. Za to slobodno mogu konstantovati, da zbog navedenog cesta nije urađena. U 2018.godini vlada ZDK je odobrila milion KM za jednu dionicu ovog puta, Kamenolom-Kula, u dužini od 1000 metara. Nažalost , do danas, taj famozni milion nije realiziran, a niti bilo koja druga dionica nije urađena. Gradsko vijeće Zenica, na 39. sjednici održanoj 23.07. 2019.godine, donijelo je zaključak povodom razmatranja Inicjative vijećnika Vahida Spahića za obezbjeđenje finansijskih sredstava za rekonstrukciju i izgradnju lokalne ceste Kantonalna bolnica Zenica-Kasapovići-Babino-Arnauti. Inicijativa i zaključak Vijeća su u prilogu ove Inicijative. Zaključak Gradskog vijeća je stavljen van snage odlukom vlade FBiH, koja je donijela Odluku od prekategorizaciji putne mreže na teritoriji FBiH, u jedanaestom mjesecu 2019.godine. Odluka o prekategorizaciji stupa na snagu 31.12.2019.godine,i cesta, Kantonalna Bolnica- Kasopovići-Škola Babino- Ribnica- Donji Kakanj,koji spaja sa M-17, postaje regionalna cesta sa oznakom R-457 i spada u vašu nadležnost. S obzirom da ovaj put nije bio predmet vaše projekcije Budžeta za 2020. godinu, jer je bio lokalnog karaktera, i kao takav nije ni mogao biti uvršten u isti, a nit ga je Grad planirao u svoj budžet, može se konstatovati da će stanovnici ovog područja ponovo postati taoci trenutne politike, jer se iz navedenog vidi da je ovaj put ponovo zaobiđen u realizaciji rekonstrukcije i izgradnje. U nadi da se neće obistiniti ova predviđanja, tražim od Resornih ministarstava da postupe po ovoj Inicijativi.
I  Vijećnik: Vahid Spahić (SAMOSTALNI VIJEĆNIK)   45. Sjednica, 26.12.2019
Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu za vraćanje Školskog dispanzera djeci školskog uzrasta do 18. godina, koji je 2014. godine ukinut. Tražim od direktora Doma zadravlja da izvrše urgenciju prema zakonodavnim tijelima kantona i federacije da se izmjeni regulativa koja se odnosi na školsku djecu. Obrazloženje: U razgovoru sa roditeljima djece školskog uzrata koji su bili primorani podignuti zdravstvene kartone svoje djece iz Dječijeg dispanzera i prenjeti ih u ambulantu porodične medicine kojoj pripadaju vidjela se ogorčenost i veliko nezadovoljstvo, jer je za djecu nehumano da se liječe u ambulantama porodične medicine. Naime, u Gradu Zenica sa početkom nove školske 2014/2015. godine prestao je sa radom dotadašnji školski dispanzer a za daljnje pružanje zdravstvene zaštite sva djeca starija od 7 godina upućivana su u ambulante porodične medicine, vodeći se idejom da porodični ljekar koji liječi užu i članove šire porodice,treba da liječi i dijete. Ali i ljekar u školskom dispanzeru je isto znao sve o djetetu i bili su više usmjereni na dijete. Kako nadležni kažu glavni razlog takve odluke bila je nužnost poštivanja zakonske regulative.Međutim mnogi roditelji se žale na ovakvu odluku i mnoge stvari su time narušene. Zakoni postoje da bi se poštivali i primjenjivali a ako se u praksi pokažu neke njihove manjkavosti treba ih mijenjat. Zašto bi djecu liječio ljekar opšte prakse, koji nema vremena da se detaljno posveti svakom djetetu, jer u toku jednog radnog dana je zadužen i za malu djecu od 7.godina i za tuberkulozne bolesnike i bolesnike sa karcinomom, kao i za razne druge gerijatrijske bolesnike, pored pedijatara koji kako stoji u stručnoj medicinskoj literaturi liječe djecu od rođenja pa do kraja osnovne škole, a negdje i do kraja srednje škole. Pedijatri ne samo da liječe djecu nego: -prate njihov rast i razvoj,koji podrazumjeva ne samo fizičko sazrijevanje nego i psihičko sazrijevanje, razvijanje njegovog govora i kognitivnih sposobnosti -obavljaju redovne vakcinacije djece, -sve usluge pružaju na jednom mjestu, za razliku od liječenja djece u porodičnim ambulantama gdje ljekar nije u mogućnosti da prati dijete, gdje se mora naručiti, pa ako se radi o djetetu sa posebnim potrebama ili sa težim oboljenjima, dodatno se javljati u dispanzer i sl. Nažalost, sve više djece je sa respiratornim bolestima, dijabetesom, epilepsijom i nikako ne ide da u istoj čekaonici boravi dijete sa epileptičnim napadom i pacijent koji ima 70. godina, trese se i ima neku bolest koja pripada trećoj dobi. U okviru osposobljavanja timova za Porodičnu medicinu bila je planirana i Školska medicina ali u praksi vidimo da isti ljekar liječi i dijete od 7 godina kao i iznemoglog i bolesnog straca od 70 godina. Vraćanje djece školskog uzrasta u Školski dispanzer bilo bi od neprocjenjivog značaja za djecu uzrasta od 7 do 18.godina, rasteretile bi se porodične ambulante i ljekari bi obavljali onaj dio posla za koji najviše i jesu osposobljeni a u dispanzeru bi se mogli poboljšati uslovi rada i pojačati stručni kadar kako bi što bolje i lakše mogli odgovoriti zahtjevima Školskog dispanzera i pružiti djeci zdravstvenu zaštitu kakvu zaslužuju.
I  Vijećnik: Elvis Alijagić (SDP)   45. Sjednica, 26.12.2019
Na osnovu člana 120 Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu za organizaciju ispostave isturenog ureda Službe za urbanizam grada Zenice u MZ "Nemila" u prostorijama mjesnog ureda u Društvenom domu. Obrazloženje: S obzirom da je MZ "Nemila" administrativni centar područja u kojem živi oko 15.000 stanovnika gdje građani zadovoljavaju svoje potrebe iz oblasti zdravstvene zaštite, sektora sigurnosti, kulture i obrazovanja a udaljena je od grada Zenice do 15 km a neke mjesne zajednice i do 30 km, Savjet MZ "Nemila", kao i građani obratili su se sa molbom sa se u prostorijama Društvenog doma Nemila ispostavi ured Službe za urbanizam i katastar u kojem bi se pružale sljedeće usluge: -prijem zahtjeva za donošenje urbanističke saglasnosti -prijem zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola - izdavanje posjedovnog lista -izdavanje skica parcele -izdavanje identifikacije parcele Prihvatanjem ove inicijative postigli bi sljedeće: a) Građane Nemilskog slova poštedili bi troškova dolaska u Zenicu i gubljenja dragocjenog vremena b) Gradsku upravu oslobodili bi zahtijeva velikog broja građana sa navedenog područja, čime bi se izbjegle velike gužve i građani Grada Zenice mnogo brže bi mogli dobiti usluge koje im pruža Služba za urbanizam. Ukoliko se ne ukaže potreba za svakodnevnim radom ureda, smatram da bi isti mogao funkcionisati dva dana u toku sedmice, gdje bi se i na taj način stanovnicima nemilskog sliva olakšalo u ispunjavanju navedenih usluga.
I  Vijećnik: Elvis Alijagić (SDP)   45. Sjednica, 26.12.2019
Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća pokrećem Inicijativu. Na osnovu liste prioriteta MZ Staro Radakovo koje su upućene Stručnoj Službi Gradskog vijeća od strane povjerenika Mjesne zajednice 02.09.2019. godine odredio je listu prioriteta infrastrukturnih objekata u 2020.godini, a na sastanku sa članovima Savjeta i povjerenikom došlo je do dopune liste prioriteta u navedenoj MZ. Prioriteti koji su dostavljeni Stručnoj Službi Gradskog Vijeća su slijedeći: 1. Rekonstrukcija puta presvlačenjem asfaltom u dužini cca 250 metara u ulici I Zeničke Brigade od broja 72 do broja 168 i od broja 80 A do broja 70 D. 2. Presvlačenje betonskog puta asfaltom u ulici I Zeničke Brigade od 138 do 138 D dužine cca 100 metara. 3.Betoniranje makadamskog puta u ulici I Zeničke Brigade od broja 66 do broja 166 dužine cca 100 metara. 4. Asfaltiranje makadamskog puta i rekonstrukcija u ulici Marijanovića Put od broja 60 do 64B. 5. Sanacija sportskog košarkaškog igrališta neposredno u blizini Mjesne zajednice. 6. Rekonstrukcija sportskog terena u ulici I Zeničke Brigde uz Babinu Rijeku i izgraditi moderniji, funkcionalniji sportski teren. 7. Asfaltiranje puta cca 100 metara kod Gradskih Bazena kao priključak na glavnu saobraćajnicu. 8.Postaviti klupe od Doma Penzionera do Gradskog Bazena. 9.Postaviti stacionarni radar u ulici I Zeničke Brigade (na putu od kružnog toka kod Doma Penzionera do Gradskih Bazena). 10. Rekonstrukcija i uređenje Bočarskog igrališta u Babinoj Rijeci. 11. Adaptacija i uređenje prostorija u MZ 12.Osposobiti grijanje u prostorijama MZ. Zamolio bi Nadležne Gradske Službe da provjere sve ove navode te da prihvate liste prioriteta Savjeta MZ Staro Radakovo.
I  Vijećnik: Nermin Mehić (SDP)   45. Sjednica, 26.12.2019