Imovinsko-pravni, geodetski poslovi i katastar nekretnina

Administrativno izvršenje
Brisanje objekta
Cijepanje parcela i diobe
Deeksproprijacija
Geodetsko snimanje komunalnih uređaja
Identifikacija parcela
Iskolčenje komunalnih uređaja
Iskolčenje objekata i prijem temelja
Ispravka pogrešnog cijepanja na geodetskim planovima
Ispravka pogrešnog upisa u katastarskom operatu
Izvod ili prepis posjedovnog lista
Izvod iz službene evidencije (kopija, foto-skica, prepis dokumenata)
Kopija katastarskog plana (analogni ili digitalni oblik)
Kupovina suvlasničkog, sukorisničkog dijela od Grada
Nepotpuna eksproprijacija
Određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta
Podaci o geodetskim tačkama i kopija mreže geodetskih tačaka
Ponuda suvlasničkog, sukorisničkog dijela Gradu
Ponuda zemljišta Gradu Zenica
Potpuna eksproprijacija
Promjena kulture
Provedba Aneksa "G" Sporazuma o sukcesiji
Provođenja promjena u katastarskom operatu (ugovori, ostavine, presude, imovinsko-pravna rješenja)
Provođenje promjena u katastarskom operatu komunalnih uređaja (elaborati)
Snimanje situacije parcela i objekata i obnova geodetskih tačaka
Spajanje parcela
Uplanjenje objekta
Usklađenje površina novog/starog premjera
Utvrđivanje prava u postupku privatizacije
Utvrđivanje prava vlasništva na izgrađenom zemljištu
Utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu na kojem je izgrađen objekat bez prava građenja
Uvjerenje o neposjedovanju/posjedovanju nekretnine
Vraćanje u posjed nekretnina u svojini građana koje su proglašene napuštenim
Zahtjev za ažurnu geodetsku podlogu
Zahtjev za iskoličenje i prijem temelja po elaboratu
Zahtjev za provođenje elaborata o cijepanju
Zahtjev za provođenje elaborata o uplanjenju
Zahtjev za utvrđivanje činjeničnog stanja