Obavijest o održavanju javnog uvida i javne rasprave

Gradsko vijeće Zenica na 20. sjednici održanoj dana 22.02.2022. godine donijelo je Odluku o usvajanju Nacrta Regulacionog plana „Privredno-rekreativno-turistička zona Zenica-Jug“ i upućivanju na javni uvid i javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

 

U cilju obezbjeđivanja uvjeta i mogućnosti učešća građana u donošenju navedenog planskog dokumenta, shodno Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata pozivamo sve građane da učestvuju u Javnoj raspravi i svojim prijedlozima i sugestijama daju doprinos u donošenju gore navedenog planskog dokumenta.

 

Javna rasprava će se održati prema Programu javne rasprave od 24.02. do 24.03.2022. godine, a svoje primjedbe i sugestije građani mogu dostaviti u pismenoj formi putem pisarnice, Službi za urbanizam, Grad Zenica, sa naznakom „ JAVNA RASPRAVA“.

 

Javno izlaganje o Nacrtu Regulacionog plana „Privredno-rekreativno-turistička zona Zenica-Jug“ održaće se u srijedu 09.03.2022. godine s početkom u 17,00 sati, u velikoj sali Grada Zenica, Trg BiH broj 6.

 

TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE (JUG)

 

JUG ODLUKA O PROVOĐENJU 16.2.22

 

GRAFIČKI PRILOZI

 

POSTOJEĆE STANJE

 

01_RP_Jug_Zenica - IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA

 

02_RP_Jug_Zenica - ORTHOPHOTO

 

03_RP_Jug_Zenica - NAMJENA_OBJEKATA

 

04_RP_Jug_Zenica - NAMJENA_POVRŠINA

 

05_RP_Jug_Zenica - POSTOJEĆA_PARCELACIJA

 

06_RP_Jug_Zenica - BONITET_OBJEKATA

 

07_RP_Jug_Zenica - SINTEZNA_KARTA_INFRASTRUKTURE

 

PLANIRANO STANJE

 

08_RP_Jug_Zenica - PLANIRANA_NAMJENA_POVRŠINA

 

09_RP_Jug_Zenica - PLANIRANA_PARCELACIJA

 

10_RP_Jug_Zenica - URBANISTIČKO_RJEŠENJE

 

11_RP_Jug_Zenica - REGULACIONE I GRAĐEVINSKE LINIJE

 

12_RP_Jug_Zenica - SAOBRAĆAJNO_RJEŠENJE

 

12a_PRESJEK 1-1

 

13_RP_Jug_Zenica - SINTEZNA_KARTA_PLANIRANE_INFRASTRUKTURE