JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava za proširenje proizvodnje u oblasti poljoprivrede

Na osnovu Programa mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje  u 2022. godini  na području Grada Zenica broj: 01-45-4078/22 od 22.02.2022. godine, Grad Zenica,  putem Službe za privredu, gradsku imovinu i upravljanje razvojem, raspisuje:

 

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava za proširenje proizvodnje u oblasti poljoprivrede                                                        

I            PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava za poljoprivredne proizvođače s područja Grada Zenice, koji imaju registrovanu poljoprivrednu djelatnost kao osnovno ili dodatno zanimanje po Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima, za proširenje proizvodnje u oblasti poljoprivrede.

 

II          NAMJENA I IZNOS PODSTICAJNIH SREDSTAVA


Podsticajna sredstva su namjenjena  za nabavku životinja, plastenika i sadnog materijala. Ukupan iznos javnog poziva je do 30.000,00 KM. Podsticajna sredstva po jednom vlasniku obrta iznose maksimalno 3.000,00 KM.

 

       III         PRAVO UČEŠĆA


Pravo na učešće za odobravanje sredstava u proširenju proizvodnje u poljoprivredi imaju fizička lica koja imaju registrovanu poljoprivrednu djelatnost kao osnovno ili dodatno zanimanje po Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima :

kojima sredstva iz ove vrste podsticaja nisu dodijeljena u prethodne tri godine,

čiji je obrt upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata ( u daljem tekstu RPG i RK),

- koji se bave jednom od dole navedenih poljoprivrednih proizvodnji,  te  u istoj  proizvodnji posjeduju:

·         minimalno 2 muzne krave

·         minimalno 5 grla tovnih junadi

·         minimalno 50 ovaca

·         minimalno 25 koza

·         minimalno 5.000 tovnih pilića

·         minimalno 500 koka nosilica

·         minimalno 5 rasplodnih krmača

·         minimalno 30 tovnih prasadi

·         minimalno 30 pčelinjih društava

·         minimalno 200m2  plastenika ili staklenika

·         minimalno 2 dunuma pod jagodičastim voćem

·         minimalno 3 dunuma intenzivnih zasada visokostablašica (jabučasto, koštičavo i jezgrasto voće).

 

 

IV         OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

 

Uz zahtjev za podsticaj podnosioci trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

1.       Ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji djelatnosti - poljoprivreda (osnovna ili dodatna djelatnost)

2.       Uvjerenje da pravni subjekt (Farma, Obrt, itd) nema neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa za tekuću godinu (orginal ili ovjerena kopija)

3.       Ovjerenu izjavu podnosioca zahtjeva da će odobrena novčana sredstva namjenski utrošiti i registrovanu djelatnost održavati minimalno 24 mjeseca

4.       Predračun /račun o nabavci (kupovini) izdat na ime registrovanog obrta.

 

5.       Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti (izdato od strane Federalnog zavoda za statistiku - Kantonalni ured Zenica)

 

6.       Potvrdu o otvorenom aktivnom računu

 

V           PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU

 

Postupak po Javnom pozivu provest će Komisija koju će imenovati Gradonačelnik. Komisija će sačiniti preliminarnu listu svih prispjelih prijava  korisnika , na osnovu priložene  dokumentacije i provjere liste korištenja iz  RPG i RK. Ista će biti objavljena na oglasnoj ploči Grada Zenica i web stranici Grada Zenica.

 Podnosilac prijave  može uložiti pisani prigovor Gradonačelniku na preliminarnu listu s rokom podnošenja prigovora od 8 dana od dana objave preliminarne liste na oglasnoj ploči Grada Zenica i na web stranici Grada Zenica, a radi razmatranja i preispitivanja odluke o ocjeni prijava, a da se po rješenju prigovora objavi konačna lista putem  oglasne ploče Grada Zenica i web stranice Grada Zenica.

Grad Zenica će sa odabranim kandidatima zaključiti ugovor o dodjeli podsticajnih sredstava kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze. Nepotpune i ne blagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

NAPOMENA:


Vlasnici poljoprivrednih obrta, koji ostvare pravo na podsticaj u proširenju proizvodnje u oblasti poljoprivrede, ne mogu ostvariti podsticaj  za refundaciju troškova obaveznih doprinosa (PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti).

 

   VI           NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Obrasci zahtjeva za prijavu na Javni poziv se mogu preuzeti na info pultu Grada Zenica. Zahtjev sa obaveznom dokumentacijom se dostavlja u zatvorenoj koverti  sa naznakom „Javni poziv za proširenje  proizvodnje u poljoprivredi“ na Protokol Grada Zenica. Rok za podnošenje zahtjeva je 30  dana, od dana objavljivanja Javnog poziva  na  web stranici Grada. Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom se mogu dobiti u Službi za privredu, gradsku imovinu  i upravljanje razvojem Grada Zenica,  na brojeve telefona 032/447-706 i 032/447-708, svakim radnim danom od 07.30 do 16.00 sati.

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava za proširenje proizvodnje u oblasti poljoprivrede

IZJAVA za proširenje proizvodnje u oblasti poljoprivrede

Zahtjev za dodjelu podsticaja u proširenju poljoprivredne proizvodnje