Akreditovanje izbornih posmatrača za Lokalne izbore 2016. godine

Obavještenje političkim subjektima

 

Gradska izborna komisija obavještava predstavnike političkih subjekata da mogu podnijeti zahtjev za akreditovanje posmatrača za posmatranje rada Gradske izborne komisije, Centra za birački spisak i rada na biračkim mjestima, a u skladu sa odredbama Uputstva o uslovima i procedurama za akreditovanje izbornih posmatrača u BiH.  Zahtjev će se smatrati važećim ako su ga potpisala lica koja su u prijavi za ovjeru učešća na izborima navedena kao lica ovlaštena za zastupanje i čiji je potpis deponovan kod CIK-a BiH ili GIK-a Zenica.

Politički subjekti mogu predložiti za posmatrače samo punoljetne državljane BiH, dok je članom 7. Uputstva o uslovima i procedurama za akreditovanje izbornih posmatrača u BiH propisano koja lica ne mogu biti predložena za posmatrače.

Zahtjev za akreditovanje posmatrača podnosi se Gradskoj izbornoj komisiji najkasnije 15 dana prije održavanja izbora, odnosno do 17.09.2016. godine.

Molimo predstavnike političkih subjekata da preuzmu te dostave GIK-u uredno popunjene sljedeće obrasce:

- Zahtjev za akreditovanje predstavnika političkih subjekata (obrazac AP-1-PS)

- Lista predloženih posmatrača političkog subjekta (obrazac AP-1-PS)

- Pravila ponašanja i izjava o poštivanju tajnosti (obrazac AP-1-IP)

 


GRADSKA IZBORNA KOMISIJA