Odluka o organizaciji službi Grada Zenica

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/06 i 51/09)  i člana 34. stav 1. tačka 11. Statuta Grada Zenica (“Službene novine Grada Zenica”, broj: 5/15), Gradonačelnik Zenice, dana 20.01.2017. godine, donosi Odluku o organizaciji službi Grada Zenica.