Napreduju radovi na regulaciji desne obaloutvrde rijeke Bosne na lokalitetu Poslovne zone Zenica jug

Na lokalitetu Poslovne zone Zenica jug u toku su radovi na uređenju korita rijeke Bosne.

Radovi obuhvataju regulaciju desne obaloutvrde u vidu izgradnje potpornog zida visine do sedam metara u koritu rijeke Bosne.

Riječ je o dionici koja počinje od mosta na M17 pa nizvodno.

U toku ove faze planirano je izvođenje radova u dužini 147 metara.

Navedeni radovi se izvode u cilju stvaranja uslova za izgradnju saobraćajnice i šetnice za potrebe Poslovne zone Zenica jug.

Noveliranim glavnim projektom predviđena je regulacija rijeke Bosne, na potezu Poslovne zone Zenica jug u ukupnoj dužini 1900 metara.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 749.807,07 KM sa PDV-om, a radove izvodi konzorcij firmi „Špic beton“ d.o.o. Zenica i „Gradnja 1“ d.o.o. Tešanj.