Sektor za ekologiju i komunalne poslove

Sektor vrši sljedeće poslove:

 • prati stanje u oblasti za koju je osnovan, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima;
 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti za koju je osnovan;
 • priprema prijedloge propisa iz oblasti ekologije, komunalnih poslova i energetske efikasnosti;
 • vrši poslove održavanja gradskog zelenila i kontrolu održavanja komunalne higijene Grada   vrši poslove iz oblasti ekologije koji su zakonom dati u nadležnost gradske uprave;
 • vrši poslove održavanja i izgradnje javne rasvjete;
 • inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata iz oblasti ekologije, komunalnih poslova i energetske efikasnosti;
 • vrši poslove pripreme, praćenja i realizacije ekoloških projekata, projekata energetske efikasnosti, te ostalih projekata iz nadležnosti službi;
 • podnosi konačan izvještaj i obračun po završenim projektima iz svih oblasti za koje je nadležan Sektor;
 • osigurava usklađenost budžetskog planiranja i Programa javnih investicija (PJI) s razvojnim prioritetima Grada, a koji je je u nadležnosti Sektora;
 • vrši nadzor nad radom komunalnih preduzeća (izuzev preduzeća u nadležnosti Službe za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice) i koordiniranje njihovih aktivnosti;
 • priprema programe mjera za poboljšanje kvaliteta komunalnih usluga;
 • predlaže programe i mjere zaštite čovjekove okoline;
 • vodi propisane evidencije i inicira izmjene zakona i propisa iz oblasti za koju je osnovan;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovan.