Sektor za odnose s javnošću

Sektor vrši sljedeće poslove:

 • stručne poslove koji se odnose na izvještavanje javnosti o radu Gradonačelnika, pomoćnika Gradonačelnika i rukovodioca službi putem pripremanja saopćenja za javnost i drugih informativnih materijala;
 • organizuje konferencije za štampu i novogodišnje press konferencije uz prezentaciju rezultata poslovne godine na izmaku;
 • organizuje medijska praćenja rada Gradonačelnika i sjednica Gradskog vijeća;
 • učestvuje u pripremi, izradi i medijskom praćenju programa obilježavanja svih događaja koji su od važnosti za Grad;
 • vrši poslove pripreme, uređivanja i izdavanja određenih informativnih biltena i publikacija;
 • priprema i po potrebi dostavlja Gradonačelniku izvode iz štampe u kojima se tretiraju pitanja iz nadležnosti Grada;
 • vrši kompjutersku obradu i pohranjivanje natpisa iz štampe koji se odnose na rad Grada;
 • vrši studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove komunikacija s javnošću putem sredstava javnog informisanja i drugih oblika posredne i neposredne komunikacije sa građanima;
 • vrši oglašavanje u javnim glasilima za potrebe Grada (objave, konkursi, tenderi, čestitke i slično);
 • obezbjeđuje prezentacije i promocije Grada;
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovan, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovan.